Thời khóa biểu năm 2017 - 2018


HÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH: AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông báo 

Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 06/09/2017

 

* Thới khóa biểu năm học 2017- 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu