Thông báo chương trình công tác tháng 11/2018


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

  Số:134/TB-THASA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Sinh, ngày 03  tháng 11  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 11/2017

                                                                                                     

Trọng tâm công tác tháng 11/2018:

- Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Hội giảng chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  20/11.

        - Tổ chức kiểm tra giữa kỳ I cho học sinh khối lớp 4-5.

 

Ngày

Nội dung

Bộ phận thực hiện

 

02/11

Họp hội đồng sư phạm

Toàn hội đồng SP

1-15/11

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

21 đ/c dự thi

06/11

Kiểm tra PCGD - XMC tại PGD

Phó hiệu trưởng

16/11

Kiểm tra giữa kỳ I khối 4-5

HS khối 4 -5, CM

15/11

Chấm lớp sạch, lớp đẹp chào mừng 20/11

PHT, TPT, PHHS

17/11

Tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học

Toàn trường, GV, HS

19/11

- Các lớp thi văn nghệ chào mừng Ngày NGVN 20/11.

- Họp Ban thi đua bình chọn GV tiêu biểu trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày NGVN.

- Các lớp tham gia

- BGH, trưởng các ban, đoàn thể

20/11

Tổ chức mít tinh kỷ niệm 36 năm Ngày NGVN 20/11

Toàn trường

22-23/11

Kiểm tra nội bộ: 04 đ/c ( theo Quyết định)

GV được KT, Ban KT theo QĐ

 

       Nơi nhận:

                 - PGD&ĐT ( b/c);

                 - Các tổ chuyên môn (t/h);

                 - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

    Hoàng Yến

 

 

 

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.