DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018
STT Họ và tên Ngày, tháng
năm sinh
Chức vụ Trình độ CM đào tạo Dân tộc Tôn giáo Ghi chú
ĐT CM
1 Hoàng Yến 31/07/1977 Hiệu trưởng ĐH SPTH Sán Dìu Không  
2 Nguyễn Thúy Hoàn 13/06/1980 P.Hiệu trưởng ĐH QLGD Kinh Không  
3 Nguyễn Thị Vân Anh 18/02/1987 Giáo viên ĐH SPTH Kinh Không  
4 Nguyễn Thị Nga 26/06/1985 Giáo viên ĐH SPTH Kinh Không  
5 Nguyễn Thị Hoa 24/12/1989 Giáo viên ĐH SPTH Kinh Không  
6 Phạm T. B. Liên 08/09/1988 Giáo viên ĐH SPTH Kinh Không  
7 Đào Thu Thảo 23/01/1990 Giáo viên SPTH Kinh Không  
8 Đào Thanh Nguyệt 20/03/1991 Giáo viên SPTH Kinh Không  
9 Phan Thị Quyên 15/08/1990 Giáo viên SPTH Kinh Không  
10 Phạm Thị Hoàn 18/11/1990 Giáo viên SPTH Kinh Không  
11 Đào Thị Tình 20/08/1971 Giáo viên SPTH Kinh Không  
12 Nguyễn Thị Thu Giang 03/12/1988 Giáo viên SPTH Kinh Không  
13 Phan Thị Phương 18/04/1989 Giáo viên ĐH SPTH Kinh Không  
14 Đào T.Thanh Mai 29/05/1990 Giáo viên SPTH Kinh Không  
15 Nguyễn Văn Nam 10/03/1989 Giáo viên ĐH SPTH Kinh Không  
16 Trịnh T. Lan Anh 01/05/1985 Giáo viên ĐH SPTH Kinh Không  
17 Nguyễn Thị Anh 08/09/1985 Giáo viên ĐH SPTH Kinh Không  
18 Ứng Thị Huyền 01/10/1987 Giáo viên ĐH SPTH Kinh Không  
19 Lê Thị Thu Trang 22/10/1984 Giáo viên Mỹ Thuật Kinh Không  
20 Trần Thị Biển 18/08/1988 Giáo viên ĐH SPTH Kinh Không  
21 Bùi Thị Yến 06/01/1989 Giáo viên SPTH Kinh Không  
22 Nguyễn Viết Tuấn 22/09/1971 Giáo viên SPTH Kinh Không  
23 Cao Mạnh Tường 15/04/1985 Giáo viên ĐH TD Kinh Không  
24 Phạm Thăng Long 25/09/1984 Giáo viên Mỹ Thuật Kinh Không  
25 Vũ Quốc Long 19/10/1988 Giáo viên ĐH SPTH Kinh Không  
26 Nguyễn Thị Hưng 20/07/1986 Giáo viên Âm nhạc Kinh Không  
27 Trần Thị Oanh 10/08/1976 Giáo viên NN Kinh Không  
28 Nguyễn Thị Thanh Giang 05/10/1992 Giáo viên NN Kinh Không  
29 Trần Thị Bình 23/01/1992 Giáo viên SPTH Kinh Không 1672920993
30 Bùi Thị Quyết  02/05/1968 Kế toán TC Kế Toán Kinh Không  
31 Bùi Thị Lý 11/06/1987 Thư viện Thư Viện Kinh Không  
32 Lê Thị Hương 21/10/1984 Hành chính CNTT Kinh Không  

 

 

                                                                                           An Sinh, ngày 31 tháng 8 năm 2017

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                              Hoàng Yến

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.