Asset Publisher

Thông báo phân công lịch trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/05 năm 2017

Thông báo phân công lịch trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/05 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

    

Số: 05/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Sinh, ngày 26  tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Phân công cán bộ, giáo viên trực nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2017

 

                  Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, trường Tiểu học An Sinh A phân công các đồng chí cán bộ, giáo viên thường trực giải quyết công việc trong dịp nghỉ lễ năm 2017, cụ thể như sau:

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

29/04/2017

(Thứ bảy)

Hoàng Yến

Hiệu trưởng

0979 927 699

2

30/04/2017

(Chủ nhật)

Nguyễn Thúy Hoàn

Phó hiệu trưởng

0974 099 328

3

01/04/2017

(Thứ hai)

Nguyễn Thị Anh

Chủ tịch Công đoàn

0949 248864

4

02/04/2017

( Thứ ba)

Hoàng Yến

  Hiệu trưởng

0979927699

              

 Trong các ngày nghỉ lễ có công việc cần giải quyết, đề nghị các đồng chí giáo viên, nhân viên liên hệ với các đồng chí theo lịch công tác trên.

                Trường Tiểu học An Sinh A xin thông báo tới các đồng chí giáo viên, nhân viên được biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc./.

Nơi nhận:             

        -  PGD thị xã (b/c);

        - Cán bộ, GV, NV ( t/h);

        - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Yến