Asset Publisher

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT


TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT ĐINH DẬU NĂM 2017

 ( Từ ngày 25/01/2017 đến 05/02/2017 dương lịch)

 

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Điểm trường trực

Số điện thoại

 

25/01/2017

( Âm lịch 28/12/2016)

Lê Thị Hương

Nguyễn Thị Anh

Nguyễn Văn Nam

Nhân viên

   CTCĐ

Giáo viên

Đìa Mối

Thành Long

Sơn Lộc

 

26/01/2017

(29/12/2016)

Vũ Quốc Long

Nguyễn Thị Anh

Đào Thị Tình

Giáo viên

GV - Tổ trưởng

GV - Tổ trưởng

Đìa Mối

Thành Long

Sơn Lộc

 

27/01/2017

(30/12/2016)

Bùi Thị Quyết

Nguyễn Thị Anh

Nguyễn Văn Nam

Nhân viên

CTCĐ

Giáo viên

Đìa Mối

Thành Long

Sơn Lộc

 

28/01/2017

(01/01/2017)

Hoàng Yến

Đào Thị Tình

Vũ Quốc Long

Hiệu trưởng

GV – Tổ trưởng CM

Bí thư ĐTN

Đìa Mối

Thành Long

Sơn Lộc

0979.927.699

29/01/2017

(02/01/2017)

Nguyễn Thúy Hoàn

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Văn Nam

P. Hiệu trưởng

GV- Tổ trưởng

Giáo viên

Đìa Mối

Thành Long

Sơn Lộc

 

30/01/2017

(03/01/2017)

Hoàng Yến

Nguyễn Thị Anh

Đào Thị Tình

Hiệu trưởng

CTCĐ

GV – Tổ trưởng

Đìa Mối

Thành Long

Sơn Lộc

 

31/01/2017

(04/01/2017)

Nguyễn Thúy Hoàn

Vũ Quốc Long

Đào Thị Tình

P. Hiệu trưởng

Bí thư ĐTN

GV-Tổ trưởng CM

Đìa Mối

Thành Long

Sơn Lộc

 

01/01/2017

(05/01/2017)

Nguyễn Thị Anh

Nguyễn Thúy Hoàn

Nguyễn Thị Hưng

CTCĐ

P. Hiệu trưởng

TPT Đội

Đìa Mối

Thành Long

Sơn Lộc

 

01/02/2017

(05/01/2017)

Bùi Thị Quyết

Nguyễn Thị Anh

Nguyễn Văn Nam

Nhân viên

CTCĐ

Giáo viên

Đìa Mối

Thành Long

Sơn Lộc

 

02/02/2017

(06/01/2017)

Vũ Quốc Long

Phan Thị Quyên

Đào Thị Tình

Bí thư ĐTN

GV

GV - Tổ trưởng

Đìa Mối

Thành Long

Sơn Lộc

 

03/02/2017

(07/01/2017)

Lê Thị Hương

Nguyễn Thị Anh

Nguyễn Văn Nam

Nhân viên

CTCĐ

Giáo viên

Đìa Mối

Thành Long

Sơn Lộc

 

04/02/2017

(08/01/2017)

Vũ Quốc Long

Nguyễn Thị Anh

Đào Thị Tình

Bí thư ĐTN

GV - Tổ trưởng

GV - Tổ trưởng

Đìa Mối

Thành Long

Sơn Lộc

 

05/02/2017

(09/01/2017)

Bùi Thị Quyết

Nguyễn Thị Anh

Nguyễn Văn Nam

Nhân viên

CTCĐ

Giáo viên

Đìa Mối

Thành Long

Sơn Lộc