Asset Publisher

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN KP THỎA THUẬN VÀ TỰ NGUYỆN NĂM HỌC: 2015 - 2016

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN KP THỎA THUẬN VÀ TỰ NGUYỆN NĂM HỌC: 2015 - 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH: AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO 

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN KP THỎA THUẬN VÀ TỰ NGUYỆN

 NĂM HỌC: 2015 - 2016

STT CHỈ TIÊU SỐ LIỆU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  GHI CHÚ
A Quyết toán số thu 82,050,000  
I Tổng số thu 82,050,000  
1  - Thu tiền quỹ Tin học: Năm học 2015 - 2016 49,770,000  
2  - Thu tiền quỹ nước uống năm học: 2015 - 2016 23,460,000  
3  - Thu tiền quỹ Xe đạp năm học: 2015 - 2016 8,820,000  
B Quyết toán số chi 82,050,000  
I Tiền quỹ Tin học năm học 2015 - 2016 49,770,000  
1  -  Chi tiền điện sử dụng máy 3,960,000  
2  -  Chi tiền công HĐ giáo viên hợp đồng dạy Tin học 18,375,000  
3  -  Chi trả tiền công dọn vệ sinh phòng máy 4,500,000  
4  - Chi tiền bảo trì, sửa chữa thay thế thiết bị tin học 10,764,000  
5  -  Chi cán bộ quản lý chuyên môn 8,706,000  
6  - Chi cán bộ quản lý phòng máy 3,465,000  
II Tiền quỹ nước uống học sinh năm học 2015 - 2016 23,460,000  
1 Chi trả tiền mua nước uống tinh khiết Ngọc Á năm học 2015 - 2016 23,460,000  
III Tiền quỹ xe đạp năm học 2015 - 2016 8,820,000  
1  - Chi trả tiền trông giữ xe đạp 9 tháng x 700.000 đ/ tháng 6,300,000  
2  - Chi tiền mua bơm xe đạp 200,000  
3  - Chi tiền sửa chữa cơ sở vật chất nhà xe 2,320,000  

 

Số tiền bằng chữ:  Tám mươi hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.

 

                                                                                                                                   An Sinh, ngày 12 tháng 9 năm 2015

            NGƯỜI LẬP                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       (Đã ký)

 

           Bùi Thị Quyết                                                                                    Hoàng Yến