Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác tháng 10/2018

Thông báo chương trình công tác tháng 10/2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

Số: 171/TB-THASA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

An Sinh, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2018

   - Kiểm tra hồ sơ các bộ phận và cá nhân

   - Tiếp tục tổ chức các hoạt động kỉ niệm 50 năm ngày BH gửi bức thư cuối cùng cho ngành GD: 15/10/1968 – 15/10/2018. Kỷ niệm ngày Thành LHLHPNVN 20/10.

- Tổ chức Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời.

 

                                                            Lịch cụ thể

 

Ngày

 

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

01/10

Tổ chức thăm các cụ cao tuổi nhân 1/10.

Ban giám hiệu, Công đoàn, Đội

02/10

  Tổ chức khai mạc " Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời"

Toàn trường

 

03/10

   Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động

     Toàn trường

Hiệu trưởng

4/10

Họp Hội đồng sư phạm

Toàn trường

 

10-12/10

  Chuyên đề cấp tổ: tổ 2-3, tổ 4-5

BGH + tổ CM

 

18/10

  Đại hội Liên đội

TPT Đội, đại diện HS các lớp

 

19/10

  Giao lưu tìm hiểu luật ATGT

TPT, HS toàn trường

20/10

Tổ chức tọa đàm kỷ niệm PNVN 20/10

Công đoàn

 

24/10

 Kiểm tra công tác Thư viện; Kiểm tra hoạt động SP: 3 đ/c

Theo QĐ

 

25/10

Hoàn thiện hồ sơ PCGD đề nghị cộng nhận PCGD TH đúng độ tuổi năm 2018.

PHT

 

1-31/10

Thực hiện đúng phân phối chương trình tuần học thứ 4-7.

GV+ HS toàn trường

 

 

Nơi nhận:

       - Các bộ phận thuộc trường;

       - Các tổ CM (t/h)

       - Lưu: VT.

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                              Hoàng Yến