Asset Publisher

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu


Trường TH: An Sinh A
THỜI KHOÁ BIỂU
Năm học 2011 - 2012
BUỔI SÁNG
Học kỳ 2
Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2012
THỨ
TIẾT
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
2
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
2
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Tập dọc
Toán
Tập đọc
Toán
Tập đọc
Toán
3
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Đạo đức
Kể chuyện
Đạo đức
Toán
Đạo đức
Đạo đức
Tập đọc
4
Mỹ Thuật
Mỹ Thuật
Toán
Tập đọc
Toán
Tập đọc
Sử
Tập đọc
Toán
Sử
5
Đạo đức
Đạo đức
Đạo đức
Tập đọc
Đạo đức
Kể chuyện
Đạo đức
Sử
Sử
Đạo đức
3
1
Toán
Tập đọc
Toán
Tập dọc
Mĩ thuật
Toán
Toán
Khoa
Toán
Luyện từ
và câu
2
Thể dục
Tập đọc
Mĩ thuật
Kể chuyện
Toán
Chính tả
Luyện từ và câu
Kể chuyện
Luyện từ
và câu
Khoa
3
Tập đọc
Toán
Tập dọc
Toán
Tự nhiên
xã hội
Mĩ thuật
Khoa
Toán
Chính tả
Toán
4
Tập đọc
Thể dục
Kể chuyện
Mĩ thuật
Chính tả
Luyện từ
và câu
Kể chuyện
Luyện từ
và câu
Khoa
Chính tả
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
1
Tập đọc
Toán
Toán
Luyện từ
và câu
Toán
Tự nhiên
xã hội
Toán
Tập làm văn
Toán
Tập đọc
2
Tập đọc
Thủ công
Chính tả
Toán
Tập đọc
Chính tả
Tập làm văn
Toán
Tập đọc
Toán
3
Thủ công
Tập đọc
Âm nhạc
Chính tả
Tự nhiên
xã hội
Tập đọc
Tập đọc
Chính tả
Tập làm văn
Kể chuyện
4
Toán
Tập đọc
Luyện từ
và câu
Âm nhạc
Chính tả
Toán
Chính tả
Tập đọc
Kể chuyện
Tập làm văn
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
1
Toán
Tập đọc
Tập làm văn
Thể dục
Toán
Tập làm văn
Toán
Toán
Toán
Luyện từ
và câu
2
Âm nhạc
Tập đọc
Chính tả
Toán
Âm nhạc
Toán
Toán
Khoa
Âm nhạc
Toán
3
Tập đọc
Toán
Thể dục
Tập làm văn
Luyện từ
và câu
Thể dục
Mĩ thuật
Luyện từ
và câu
Khoa
Âm nhạc
4
Tập đọc
Âm nhạc
Toán
Chính tả
Thể dục
Âm nhạc
Luyện từ
và câu
Địa
Tập làm văn
Khoa
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
Tập đọc
Tự nhiên
xã hội
Toán
Tự nhiên
xã hội
Tập viết
Tập viết
Toán
Tập làm văn
Tập làm văn
Toán
2
Tập đọc
Toán
Tự nhiên
xã hội
Toán
Toán
Thể dục
Tập làm văn
Mĩ thuật
Toán
Tập làm văn
3
Tự nhiên
 xã hội
Tập đọc
Tập viết
Thể dục
Tập làm văn
Toán
Khoa
Toán
Địa
Mĩ thuật
4
Toán
Tập đọc
Thể dục
Tập viết
Thể dục
Toán
Địa
Âm nhạc
Mĩ thuật
Địa
5
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt