Asset Publisher

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM 2014 - 2015

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM 2014 - 2015


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH: AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
      NĂM HỌC 2014 - 2015

 

STT Họ và tên Ngày, tháng,  năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn năm học 2014-2015 Kiêm nhiệm Tổng số tiết Ghi chú
ĐH TC
1 Hoàng Yến 31/07/1977 x     SPTH Quản lý các mặt hoạt động GD của nhà trường      
2 Bùi Thị Huyền 18/09/1977 x     SPTH Phụ trách CM khối 3+4+5      
3 Nguyễn Thuý Hoàn 13/06/1980   x   SPTH Phụ trách CM khối 1+2      
4 Vũ Thị Liên 15/06/1961     x SPTH Dạy lớp 2C CTCĐ 20  
5 Nguyễn Viết Tuấn 22/09/1971   x   SPTH Dạy.Tdục, TC, KT   23  
6 Nguyễn Thị Nhan 18/07/1960   x   SPTH Dạy buổi 2   23  
7 Đào Thị Tình 20/08/1971   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 3A TTCMôn 20  
8 Phạm Thăng Long 25/09/1984   x   M.Thuật Dạy mĩ thuật    23  
9 Lê T.Thu Trang 22/10/1984   x   M.Thuật Dạy mĩ thuật  TPT 7  
10 Vũ Quốc Long 19/10/1988   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 2A   23  
11 Trần Thị Biển 18/08/1988 x     SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 4B   23  
12 Lê Thị Hương 21/10/1984   x   Tin học Hành chính CNTT    
13 Trịnh Thị Lan Anh 01/05/1985   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 4C   23  
14 Nguyễn Thị Anh 08/09/1985   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 5A TTCMôn 20  
15 Trần Thị Oanh 10/08/1976   x   NN Dạy Tiếng Anh khối 4+5   23  
16 Nguyễn.P Huyền 16/08/1979 x     Kế toán Kế toán Y tế    
17 Bùi Thị Lý 11/06/1987   x   T.Viện Thư viện CTD+HC    
18 Phạm.T Bích Liên 08/09/1988   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 1C   23  
19 Bùi Thị Yến 06/01/1989   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 2C   23  
20 Nguyễn Văn Nam 10/03/1989 x     SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 3D   23  
21 Nguyễn.T.T Dương 27/02/1988   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 1A TTCMôn 20  
22 Nguyễn Thị Nga 26/06/1985   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 1B   23  
23 Nguyễn.TVân Anh 18/02/1987   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 3B   23  
24 Ứng Thị Huyền 6/10/1905   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 5B   23  
25 Trấn.T.Thanh Thương 07/08/1991 x     T.Dục Dạy thể dục từ k1- k5   23  
26 Phan Thị Quyên 15/08/1990   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 3C   23  
27 Đào Thị Thu Thảo 23/01/1990   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 2B   23  
28 Nguyễn Thị Hoa 24/12/1989 x     SPTH Dạy thay treo   23  
29 Phan Thị Phương 18/04/1989 x     SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 1C   23  
30 Nguyễn Thị Hưng 20/07/1986   x   Nhạc

Dạy Âm

nhạc

  16  

 

                                                                                    TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                            (Đã ký)

 

 

                                                                                                     Hoàng Yến