Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

 

Số: 08/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 2 tháng 8  năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2012

 

* Trọng tâm công tác tháng 8/2012:

- Tham dự  lớp bồi dưỡng Chính trị và chuyên môn năm 2012;

  - Tựu trường và triển khai học chính thức.

  - Chuẩn bị khai giảng năm học 2012-2013

Lịch cụ thể 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

1/8-5/8

Họp hội đồng triển khai kế hoạch tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn.

Ban giám hiệu.

2/8-6/8

Bồi dưỡng kiến thức tin học văn phòng và cách sử dụng phần mềm để soạn bài.

Ban giám hiệu

cán bộ công nghệ thông tin truyền đạt.

8/8-12/8

Học chuyên môn tại Đức chính

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và Giáo viên.

15/5

Học sinh tự trường.

Học sinh toàn trường + Giáo viên toàn trường .

15-19

- Phân công giáo viên dạy và soạn bài theo phân công lao động tại thông tư 28 /2009/TT- BGDĐT.

- GV chuẩn bị bài .Nhận lớp chủ nhiệm . HD học sịnh chuẩn bị đồ dùng sách vở cho năm học 2012-2013.

Bộ phận hành chính văn phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho  dạy và học.

Hiệu trưởng

Toàn thể gv.

 

Kế toán +  hành chính.

20/8

Học sinh học bài đầu tiên của năm học mới.

Học sinh toàn trường

20/8-30/8

Tập huấn phần mềm PEMIS.

CNTT.

6/8-30/8

Đội trống đội cơ tập luyện chuẩn bị cho khai giảng năm học 2012-2013.

TPT Đội và đội trống đội cờ.

15/8-30/8

Chuân bị CSVC cho khai giảng năm học mới 2012-2013.

Tổ hành chinh, Ban giám hiệu, TPT Đội.

24/8

Dự hội nghị Tổng kết năm học 2012-2013.

Hiệu trưởng, Giáo viên giỏi Cấp tỉnh + chủ tịch công đoàn.

 

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

     - Các bộ phận thuộc trường (t/h);                                                             (Đã ký)

     -  Lưu: VP.                                                                                           

                                                                                                                     Đỗ Hồng Lĩnh