Asset Publisher

Lịch Công tác tháng 5 năm 2016

Lịch Công tác tháng 5 năm 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                  Số: 05/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Sinh, ngày 03 tháng 05 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 05 năm 2016

 

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Kiểm tra học kỳ II năm học 2015-2016, bàn giao chất lượng;

2. Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học

3. Tổng kết năm học 2015-2016, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè năm 2016 tại địa phương.

                                                                Lịch cụ thể 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì

 

04

 05-10

 Họp hội đồng

Toàn trường

 Tiếp tục ôn tập chuẩn bị kiểm tra kỳ II

 

05

 Chiêu sinh học sinh lớp 1 năm 2016 - 2017

đ/c Hoàn - PHT

07

       Hội thi Nghi thức Đội cấp thị xã

đ/c Trang-TPTĐ

 

11 - 14

 Kiểm tra học kỳ II

 Chuyên môn

 Chấm thi, tổng hợp điểm, đề nghị khen thưởng, bàn giao chất lượng

 Giáo viên, chuyên môn

16

 Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học, các tổ chuyên môn, VP họp bình xét thi đua

Toàn trường

17

 Họp ban thi đua

BGH, tổ trưởng CM, Đội TN, ĐTN,CTCĐ

20

Nộp hồ sơ thi đua

đ/c Hương VP

23

 Họp phụ huynh trưởng các lớp

Hiệu trưởng

25

 Các lớp tổng kết

GVCN

27

 Tổng kết năm học 2015 - 2016

GV – HS toàn trường

 

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                     

                                                                                                                             Hoàng Yến