Asset Publisher

Lịch công tác tháng 5 - 2015

Lịch công tác tháng 5 - 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                  Số: 05/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 05 tháng 05 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 05/2015

 

. Trọng tâm:

          1. Kiểm tra học kỳ II năm học 2014-2015;

          2. Tổng kết năm học 2014-2015, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè năm 2015 tại địa phương.

          3. Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc, tiêu biểu năm học 2014-2015.

. Lịch cụ thể :           

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì

 

05

Họp hội đồng

Toàn trường

12-14

Thi cuối học kì 2 năm học 2014- 2015

Chuyên môn

15

Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ) cấp Thị xã

đ/c Hưng

16-19

Hội thảo Kỹ năng sống

đ/c Hoàn, đ/c Hưng

 Lễ kết nạp Đội viên

 

21

Họp phụ huynh trưởng các lớp

Hiệu trưởng

22

Họp phụ huynh các lớp - tổng kết lớp – Họp Ban thi đua nhà trường

GV chủ nhiệm

24

Họp đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học

Toàn trường

26

Lễ tuyên dương học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2014 – 2015

Toàn trường

28

Tổng kết năm học 2014 – 2015

GV toàn trường

29

Dự ngày Hội CNTT

Hiệu trưởng

 

Nơi nhận:

- BGH, tổ chuyên môn, Tổ VP;

 - Website nhà trường;

 - Lưu: VP.

 

   HIỆU TRƯỞNG

   (Đã ký)

 

 

 Hoàng Yến