Asset Publisher

Lịch công tác tháng 5

Lịch công tác tháng 5


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

 

  

 Số: 05/TB-TTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

An Sinh, ngày 04  tháng 5  năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2012

 

* Trọng tâm công tác tháng 5/2012:

          - Kiểm tra học kỳ II toàn cấp

- Tham dự các lớp tập huấn PGD Tổ chức

- Tổ chức Tổng kết năm học 2011 - 2012 và tuyên dương học sinh giỏi.

          -  Kiểm kê tài sản , bàn giao  học sinh cho địa phương .

          - Họp thi đua bình xét thi đua cuối năm, xét công nhận các danh hiệu thi đua cấp trường , xét lên lớp và hoàn thành chương trình bậc tiểu học cho học sinh .

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02 - 05/5

Tổ chức ôn tập các môn học từ lớp 1 -lớp 5

- Các tổ chuyên môn chỉ đạo .

04/5

Duyệt các đề kiểm tra học kỳ hai, tổ chức khảo sát chất lượng cuối năm..

 Chuyên môn

04-05/5

 

 

05 - 12/5

- Kiểm tra học kỳ II năm học 2011 - 2012 cấp THCS

- Chuyên môn

08-10/5

Tập huấn việc đánh giá xếp loai học sinh cuối năm, xét lên lớp,  HTCTTH, Xét thi đua khen thưởng học sinh theo Thông tư 32 của Bộ Giáo Dục 

 - Hiệu trưởng

09 - 11/5

- Hướng dẫn cách ghi và phê học bạ cho học sinh

-Chuyên môn + các tổ trưởng .

10 - 11/5

-Tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2011 - 2012

- Hiệu trưởng phân công coi chấm thi theo lịch

11 - 12/5

- Tham dự tập huấn nâng cấp phần mềm Trí Việt cho các trường TH.

- PHT phụ trách chuyên môn + CNTT. 

14/5- 15/5

- Chấm điểm các bài kiểm tra học kỳ

-Giáo viên các bộ môn 

14-15/5

Vào điểm tổng hợp điểm

Giáo viên các bộ môn 

14 - 19/5

- Tham dự tập huấn khai thác - vận hành, điều khiển trung tâm Thông tin Thư viện điện tử giai đoạn  III

- Tổ CNTT

15-20/5

 Tập hợp hồ sơ thi đua cuối năm của các tổ,cá nhân và cả trường.

Ban thi đua nhà trường

21 - 24 /5

Tập trung đánh giá vào điểm , xét tốt nghiệp và thi đua khen thưởng khối học sinh..

Kiểm kê  bàn giao tài sản.

Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn..

24/5

-Tuyên dương học sinh giỏi - tổng kết khối học sinh .

- Bàn giao học sinh về địa phương .

-Toàn trường + kết hợp với cha mẹ học sinh .

 

-Đội thiếu niên .

25/5

-  Tổng kết năm học 2011 - 2012

- Ban Giám Hiệu

  Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU  TRƯỞNG

PHÒNG -UBND xã  (b/c);                                                                                            ( Đã ký)        

- Các bộ phận CĐ, ĐTN, ĐỘI;

- Các Tổ chuyên môn;

- Lưu: VT.                                                                                                           Đỗ Hồng Lĩnh