Asset Publisher

Lịch công tác tháng 3 năm 2017

Lịch công tác tháng 3 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

    

Số: 03/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Sinh, ngày 01  tháng 3 năm 2017

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  THÁNG 03/2017

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

            - Chào mừng kỷ niệm ngày QTPN 8/3; ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3.

            - Thi tiếng hát Công đoàn ngành trong Cụm I.

            - Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã.

            - Tham gia cuộc thi giải toán bằng tiếng Việt trên mạng, cuộc  thi Viết chữ và trình bày bài đẹp cấp thị xã.

            - Giao lưu Olympic tiếng Anh cho GV và HS.

* Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

 

01-3/3

- Kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính một số giáo viên.

- Thi giải toán trên mạng bằng tiếng Việt cấp thị xã.

    BGH

 Đ/c Anh

04/3

- Họp Hội đồng Sư phạm tháng 3.

- Tập huấn chuyên môn ( Ra đề kiểm tra...)

  Hiệu trưởng. P.HT, GV toàn trường

08/3

Tọa đàm mít tinh kỷ niệm ngày QTPN 08/3.

 Công đoàn trường

10/3

- Thi Tiếng hát Công đoàn ngành trong Cụm I

 Nhà trường phối hợp CĐ

17-18/3

- Thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp thị xã ( GV và HS)

 đ/c Huyền, Nguyệt, 10 HS tham gia

20-23/3

 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch ( 3 đ/c Gv)

 Theo QĐ

26/3

 - Đoàn thanh niên tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày TLĐTNCSHCM 26/3/1931.

- Rung chuông vàng dành cho HS khối 3-4-5 ( Tìm hiểu truyền thống Đoàn)

 Chi đoàn trường

23-24/3

- Olympic tiếng Anh cho Gv và HS cấp thị xã

 GV và HS

 

 Nơi nhận:

             - PGD&ĐT (b/c);

             - Các tổ chuyên môn ( t/h);

             - Lưu : VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Yến