Asset Publisher

Lịch công tác tháng 2

Lịch công tác tháng 2


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINHA

  

Số: 2/TB-TTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

An Sinh, ngày  06  tháng 2 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2012

                                                                                                     

 * Trọng tâm công tác tháng 2/2012:

 - Kiểm tra việc triển khai và thực hiện “ việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm” tại các điểm  trường.

- Tham gia thi giáo viên giỏi TH cấp cơ sở.

-Tham gia  thi IOE trên mạng Internet cấp huyện.

- Giao lưu Olympic Tiếng Anh cấp huyện.

- Thi Viết chữ và trình bày bài đẹp cấp huyện.

- Thanh tra 04 tổ chuyên môn.

- Hoàn thành kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012-2013.

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

06 – 09/2

- Cập nhật dữ liệu trên trang Trung tâm Thư viện điện tử Đông Triều

- Tổ CNTT trường

06 – 10/2

- Kiểm tra việc triển khai và thực hiện “ Việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm” tại các TỔ CHUYÊN MÔN

- Chuyên môn+ Thanh tra

08 – 10

- Tham gia thi giáo viên giỏi TH cấp cơ sở cụm I

-Các giáo viên tham gia đăng ký  .

08/2 – 08/3

- Tổ chức ôn luyện đội tuyển HSG các môn văn hoá dự thi cấp huyện

- Chuyên môn

11/2

- Họp trực tuyến Hiệu trưởng giao ban công tác tháng 2/2012 

- Lãnh đạo nhà trường mở rộng.

11 – 13/2

- Thi IOE trên mạng Internet cấp huyện

- Tổ CNTT

15-16/2

Ôn luyện cho học sinh chuẩn bị tham gia giap lưu tiếng Anh cấp huyện

chuyên môn 4+5

16/2

- Dự Khai trương Trung tâm Thông tin Thư Viện Điện tử

- Tổ CNTT

17 – 18/2

- Giao lưu Olympic Tiếng Anh cấp huyện khối lớp 5.

- Chuyên môn chỉ đạo khối lớp 5

20 – 25/2

- Thanh tra  một số giáo viên mới ra trường tại 3 tổ chuyên môn.

Thanh tra + Ban giám hiệu.

20 – 25/2

- Tham dự tập huấn thiết kế bài giảng Ilearning cho cấp học TH

- Tổ CNTT + giáo viên cốt cán các tổ .

21/2

- Chuẩn bị các nội dung cho Hội thảo “Xanh hoá trường học”

- Đ/c Đỗ Hồng Lĩnh và đồng chí Phạm Thị Thạo.

22 – 29/2

Tập trung chỉnh trang cơ sở vật chất cho khu Thành Long + Khu Sơn Lộc chuẩn bị cho cuộc thi lớp học thân thiện do đội tổ chức

Bộ phận cơ sở vật chất

  Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- PGD, UBND xã (b/c);                                                                                               (Đã ký)    
- Các bộ phận đoàn TN, CĐ, Đội tn (c/đ);                                                                               

- Các tổ CM

 - Lưu: VP                                                                                                                                       

 

                                                                                                           

                                                                                                    Đỗ Hồng Lĩnh