Asset Publisher

Lịch công tác tháng 12 năm 2016

Lịch công tác tháng 12 năm 2016


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

           

Số: 09/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Sinh, ngày 02  tháng 12  năm 2016

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  THÁNG 12/2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện an toàn giao thông.

-  Kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017.

- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường 22/12.

- Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày 22/12.

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

1-31/12

Thực hiện đúng chương trình thời khóa biểu

CM

02/12

Tổ chức họp hội đồng sư phạm nhà trường

BGH, GV

03-04/12

Tổ chức thi IOE trên mạng cấp trường

CM

06-07/12

Đón đoàn kiểm tra công tác học sinh của Sở Giáo dục Quảng Ninh

BGH, CM

17/12

 Chuyên đề cấp cụm

Đ/c Oanh dạy

22/12

Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường

GV, Đội

26-30/12

Tổng hợp báo cáo số lượng trẻ sinh năm 2011, 2016

CM, GV

27/12

Kiểm tra 2 đ/c GV

KTNB

29/12

 Kiểm tra cuối kì 1( theo lịch của PGD&ĐT)

CM

31/12

Tổ chức kiểm kê tài sản

BGH, KT, GV

 

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                             (đã ký)

                                                                            

 

                                                                                                                                          Hoàng Yến