Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 - 2014

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 - 2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

       Số: 12/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 6 tháng 12 năm 2014

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014

 

 * Nhiệm vụ trọng tâm:

  - Tiêm phòng dịch sởi Ru bela, khám sức khỏe cho học sinh.

  - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày TLQĐNDVN 22/12.

  - Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi.

  - Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ 1.

Thời gian

Nội dung công việc

 

Người phụ trách

 

5/12

 

 Họp hội đồng, triển khai đánh đánh giá công chức năm 2014

Hiệu trưởng

8-10/12

 Tiêm phòng sởi – Rubela

Y tế

12-17/12

 Kiểm tra toàn diện 4 GV

BGH

18/12

 Rung chuông vàng " Tìm hiểu truyền thống QĐNDVN"

PHT, TPT

22/12

 Thi dân vũ, chấm lớp sạch – lớp đẹp

 Học sinh toàn trường

25-26/12

 Kiểm tra cuối học kỳ 1

Hiệu trưởng

27-30/ 12

 Kiểm tra sử dụng thí điểm mô hình lớp học Thông minh của GV

        BGH, tổ trưởng

31/12

 Kiểm tra nội bộ: thu chi ngân sách 2014

 Ban KT nội bộ

 

Nơi nhận:

- Các tổ chuyên môn;

 - Trang TTĐTcủa trường;

 - Lưu: VP.

 

   HIỆU TRƯỞNG

   (Đã ký)

 

 

 Hoàng Yến