Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 - 2014

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 - 2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

       Số: 10/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014

 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2014

   - Tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ.  

   - Kiểm tra hồ sơ các bộ phận và cá nhân

   - Tiếp tục tổ chức các hoạt động kỉ niệm 46 năm ngày BH gởi bức thư cuối cùng cho ngành GD.

- Tham gia các lớp tập huấn do Phòng tổ chức.

Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người

 thực hiện

01/10

Tổ chức thăm các cụ cao tuổi nhân 1/10.

Ban giám hiệu, Công đoàn

02 - 03/10

  Tổ chức Hội nghị cấp tổ

Các tổ

 04/10

Tập huấn công tác thanh tra nội bộ trường học

 BGH, chủ tịch CĐ, 3 tổ trưởng

 06/10

Tổ chức Hội nghị CB,VC,LĐ

CB, VC, LĐ toàn trường

07/10

   Học tập Nghị quyết TW lần thứ 9 khóa XI.

        Chi bộ học tại xã

8-13/10

   Kiểm tra hồ sơ GV

GV toàn trường

14/10

    Tập huấn chuyên môn ( thông tư 30 )

GV toàn trường, tại TH Tân Việt

13-15/10

Tổng kết đợt thi đua kỉ niệm 46 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục.

Phát động thi đua chào mừng 20/11

 

Chuyên môn

16-18/10

  Tổ chức chuyên đề cấp trường " PP Bàn tay nặn bột"

BGH + Tổ CM

19/10

Đón đoàn kiểm tra PCGD

Chuyên môn

20-30/10

Đón đoàn kiểm tra chuyên môn PGD

Chuyên môn, GV

 

 

Nơi nhận:

                              HIỆU TRƯỞNG

      - Các bộ phận  (t/h);

  - Trang TTĐTcủa trường;

      - Lưu: VP.

                                     (Đã ký)

                                 Hoàng Yến