Asset Publisher

Lịch công tác tháng 05 năm 2017

Lịch công tác tháng 05 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

    

Số: 06/TB-TrTHASA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Sinh, ngày 03  tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

           Chương trình công tác tháng 5/2017

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2016-2017, hoàn thành đánh giá, xếp loại học sinh cuối kỳ II và cả năm học, bàn giao chất lượng;

2. Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học, chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;

3. Tổng kết năm học 2016-2017, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè năm 2017 tại địa phương.

                                                                Lịch cụ thể 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì

 

04/5

 05-09/5

 Họp hội đồng sư phạm

Toàn trường

 Tiếp tục ôn tập chuẩn bị kiểm tra kỳ II

Gv và học sinh

10-11/5

 Kiểm tra cuối học kỳ II

Học sinh toàn trường

13/5

 Hội thi Họa mi vàng cấp thị xã

đ/c Hưng-TPTĐ

15/5

  Các tổ chuyên môn, VP họp bình xét thi đua, đánh giá chuẩn nghề nghiệp.

Toàn trường

 16/5

 Họp ban thi đua

BGH, tổ trưởng CM, Đội TN, ĐTN,CTCĐ

18/5

Nộp hồ sơ thi đua

đ/c Hương VP

24/5

 Họp phụ huynh trưởng các lớp

Hiệu trưởng

26/6

 Các lớp tổng kết

GVCN

30

 Tổng kết năm học 2016 – 2017

GV – HS toàn trường

12-26/5

 Học tiếp chương trình còn lại.

 Gv + Học sinh

 

Nơi nhận:         

       -  PGD thị xã (b/c);  

        - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Hoàng Yến