Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04 - 2015

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04 - 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                  Số: 04/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 07 tháng 04 năm 2015

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 04/2015

 

* Trọng tâm:

1. Phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Chiến thắng.

2.Tổ chức chuyên đề mô hình lớp học VNEN.

3.Tham dự thi viết chữ đẹp cấp huyện,  IOE cấp Quốc gia.

4.Tổ chức Ngày hội đọc sách.

 

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

2

Tổng hợp, báo cáo kết quả cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

PHT

4

Họp hội đồng sư phạm

HT

8

Dự Lễ  phát động của PGD về việc thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện

PHT

9

Tổ chức Lễ  phát động, cam kết thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện

PHT, TPT

11

Tham dự thi tiếng Anh IOE trên mạng Internet (lớp 5).

 Tại Hạ Long PHT, GVTA

14 -17

Kiểm tra toàn diện 03 đồng chí

Ban kiểm tra nội bộ

18

Chuyên đề mô hình lớp học VNEN

PHT

20

 Tổ chức Ngày hội đọc sách

 Toàn trường

27

Tổ chức kết nạp đội viên

TPT - GVCN

2- 27

Thực hiện chương trình dạy học HKII từ tuần 25 đến hết tuần 28

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh học đường

BGH, GV

 

Y tế - Đội phát thanh MN

 

Nơi nhận:

- BGH, tổ chuyên môn, Tổ VP;

 - Website nhà trường;

 - Lưu: VP.

 

   HIỆU TRƯỞNG

   (Đã ký)

 

 

 Hoàng Yến