Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

       Số: 09/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 03 tháng 09 năm 2014

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014

 

* Trọng tâm công tác tháng 9/2014:

- Tổ chức khai gảng năm học 2014-2015;

   - Thực hiện chương trình tuần 3 từ 3/9 - 30/9;

- Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học 2014-2015

* Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

1-2/8

Nghỉ lễ 2/9

Toàn trường

4/9

Thi khảo sát chất lượng đầu năm học

GV và HS khối 2-3-4-5

5/9

Khai giảng năm học 2014-2015

CB-GV-NV và học sinh

6/9

-Tổ chức Tết trung thu 2014 chủ đề " Vui hội trăng rằm"

-Tập huấn "Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập.

-CB-GV-NV- HS và CMHS

 

-CB-GV-NV

9-13/9

  Khớp phổ cập khối 1-2-3-4-5

Đ/c Hoàn và GVCN.

10/9

Dự giờ, thống nhất phương pháp dạy Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục

BGH – GV khối 1

11/9

Họp phụ huynh học sinh toàn trường

BGH, GVCN

14/9

Dự giờ thống nhất phương pháp tại khối lớp 3 VNEN

 GVCN - BGH

26/9

-Tổ chức tuần lễ sinh hoạt tập thể

-Duyệt Kế hoạch năm học 2014-2015 với PGD

-Toàn trường

-Ban giám hiệu

15-30/9

Dự giờ các khối lớp 2-4-5

BGH và GV khối 2-4-5

10-30/9

 Kiểm tra nề nếp toàn trường

BGH và TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

         - Các bộ phận thuộc trường (t/h);

          - Lưu: VP.

                              HIỆU TRƯỞNG

                                     (Đã ký)

 

 

                                 Hoàng Yến