Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

       Số: 08/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 10 tháng 08 năm 2014

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2014

 

* Trọng tâm công tác tháng 8/2014:

- Tham dự  lớp bồi dưỡng Chính trị và chuyên môn năm 2014;

 - Tựu trường và triển khai học chính thức;

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2014-2015.

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

1/8

Họp hội đồng trường.

CB-GV-NV

2/8-4/8

 Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới

BGH-KT-HC

5/8-10/8

Học chuyên môn tại TH ThỊ Trấn Đông Triều

CB-GV

11/8-15/8

Thảo luận chuyên môn tại trường

Khối 3

15/5

Học sinh tập trung

Học sinh toàn trường

18/8

Học sinh vào học chính thức

Học sinh toàn trường

6/8-30/8

Đội trống đội cờ tập luyện chuẩn bị cho khai giảng năm học 2014-2015

TPT Đội và đội trống đội cờ

15/8-30/8

 Công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2014 -2015

Tổ hành chinh, Ban giám hiệu, TPT Đội

22/8

  Dự hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014

 Hiệu trưởng, đ/c Liên – CTCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

          - Các tổ chuyên môn;

          - Lưu: VP.

                              HIỆU TRƯỞNG

                                     (Đã ký)

 

                                 Hoàng Yến