Asset Publisher

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH: AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2014 - 2015

TT Họ và tên Năm sinh TĐCM đào tạo Dân tộc Tôn giáo Ghi chú
Nam Nữ CM
1 Hoàng Yến   1977 ĐH SPTH Sán Dìu Không  
2 Nguyễn Thuý Hoàn   1980 Âm nhạc Kinh Không  
3 Nguyễn Thị Hưng   1986 Âm nhạc Kinh Không  
4 Vũ Thị Liên   1961 TC SPTH Kinh Không  
5 Nguyễn Viết Tuấn 1971   SPTH Kinh Không  
6 Nguyễn Thị Nhan   1960 SPTH Kinh Không  
7 Đào Thị Tình   1971 SPTH Kinh Không  
8 Phạm Thăng Long 1984   Mỹ thuật Kinh Không  
9 Lê T.Thu Trang   1984 Mỹ thuật Kinh Không  
10 Vũ Quốc Long 1988   SPTH Kinh Không  
11 Trần Thị Biển   1988 ĐH SPTH Kinh Không  
12 Nguyễn Thị Hưng   1986 Âm nhạc Kinh Không  
13 Ứng Thị Huyền   1988 SPTH Kinh Không  
14 Trịnh Thị Lan Anh   1985 SPTH Kinh Không  
15 Nguyễn Thị Anh   1985 SPTH Kinh Không  
16 Trần Thị Oanh   1976 Ngoại ngữ Kinh Không  
17 Phạm.T Bích Liên   1988 SPTH Kinh Không  
18 Bùi Thị Yến   1989 SPTH Kinh Không  
19 Nguyễn Văn Nam 1989   ĐH SPTH Kinh Không  
20 Nguyễn.T.T Dương   1988 SPTH Kinh Không  
21 Nguyễn Thị Nga   1985 SPTH Kinh Không  
22 Nguyễn.TVân Anh   1987 SPTH Kinh Không  
23 Trấn Thị Thanh Thương   1991 ĐH Thể Dục Kinh Không  
24 Phan Thị Quyên   1990 SPTH Kinh Không  
25 Đào Thị Thu Thảo   1990 SPTH Kinh Không  
26 Nguyễn Thị Hoa   1989 ĐH SPTH Kinh Không  
27 Phan Thị Phương   1989 ĐH SPTH Kinh Không  
28 Bùi Thị Quyết   1968 Kế toán Kinh Không  
29 Bùi Thị Lý   1987 Thư viện Kinh Không  
30 Lê Thị Hương   1984 Tin học Kinh Không  

 

                                                                                      Đông Triều, ngày 08 tháng 05 năm 2015

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                        Hoàng Yến