Asset Publisher

CÔNG KHAI THU CHI ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017

CÔNG KHAI THU CHI ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH: AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Công khai dự toán thu - chi nguồn kinh phí thỏa thuận và tự nguyện

Năm học 2016 - 2017

 

STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo         dự toán Ghi chú
A Dự toán số thu 83,338,000  
I Tổng số thu 83,338,000  
1  - Thu tiền quỹ Tin học năm học 2016 - 2017 48,930,000  
2  - Thu tiền quỹ nước uống năm học 2016 - 2017 24,004,000  
3  - Thu tiền quỹ Xe đạp năm học 2016 - 2017 10,404,000  
B Dự toán số chi 83,338,000  
I Tiền quỹ Tin học năm học 2016 - 2017 48,930,000  
1  -  Chi tiền điện sử dụng máy 2,826,000  
2  -  Chi tiền công giáo viên hợp đồng giảng dạy Tin học 17,400,000  
3  -  Chi tiền công lau chùi, don vệ sinh phòng máy 4,375,000  
4  - Chi tiền bảo trì, sửa chữa thay thế thiết bị Tin học 15,879,700  
5  -  Chi cán bộ quản lý chuyên môn 3,844,600  
6  - Chi cán bộ quản lý phòng máy 3,645,700  
7  - Chi 2 % quản lý Phòng giáo dục 959,000  
II Tiền quỹ nước uống năm học 2016 - 2017 24,004,000  
1 Chi tiền mua nước uống tinh khiết Ngọc Á năm học 2016 - 2017 24,004,000  
III Tiền quỹ xe đạp năm học 2016 - 2017 10,404,000  
1  - Chi tiền trông xe đạp 8,5 tháng x 1.200.000 đồng  10,200,000  
2  - Chi tiền mua bơm xe đạp + miếng vá 204,000  
   Số tiền bằng chữ: Tám mươi ba triệu, ba trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn./.    
                                                                                                                     An sinh, ngày 14 tháng  09  năm 2016
                        NGƯỜI LẬP                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
       
       
       
       
                       Bùi Thị Quyết                                                                                             Hoàng Yến