Asset Publisher

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM 2012-2013

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM 2012-2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH: AN SINH A
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO  

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên  

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2012-2013

1

 

STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  
      Tuyển dụng trước  NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) TS ThS ĐH TCCN Dưới TCCN Ghi chú
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên 43 7 6     2 34 4 0  
I Giáo viên 33 7 5     1 29 3    
  Trong đó số giáo viên chuyên biệt:                    
1 Mĩ thuật 2 2         2      
2 Thể dục 2 1 1       2      
3 Âm nhạc 1 1         1      
4 Tiếng Anh 2 1 1       2      
5 Tin học 2   2       2      
II Cán bộ quản lý 3 3         3      
1 Hiệu trưởng 1 1       1        
2 Phó hiệu trưởng 2 2         2      
III Nhân viên 4 3 1     1 2 1    
1 Nhân viên văn thư 1   1       1      
2 Nhân viên kế toán 1 1       1        
3 Thủ quĩ                    
4 Nhân viên y tế 1 1           1    
5 Nhân viên thư viện, thiết bị 1 1         1      
6 Nhân viên khác 3   3              
  ...                    

 

Đông Triều, ngày 30 tháng 8 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Hồng Lĩnh