Asset Publisher

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CSVC NĂM HỌC 2016 - 2017

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CSVC NĂM HỌC 2016 - 2017


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về CSVC đầu năm 2016 - 2017

 

A. Khối phòng học Số lượng Chia ra
Kiên cố Bán k.cố Tạm
  Tổng số Làm mới Tổng số Làm mới
Số phòng học theo chức năng 18 17   1    
Chia ra: - Phòng học văn hoá 16 16        
 - Phòng học tin học 1 1        
 - Phòng học ngoại ngữ            
 - Phòng khác 1     1    
             
Số chỗ ngồi  Số lượng Trong đó
Làm mới Cải tạo
Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá      
             
B. Khối phòng phục vụ học tập Số lượng Chia ra
Kiên cố Bán k.cố Tạm
  Tổng số Làm mới Tổng số Làm mới
Số phòng theo chức năng 1     1    
Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất (đa năng)            
 - Phòng giáo dục nghệ thuật            
 - Thư viện 1     1    
 - Phòng thiết bị giáo dục            
 - Phòng truyền thống và hoạt động Đội            
 - Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật            
 - Phòng âm nhạc            
 - Phòng khác            
             
C. Khối phòng khác Số lượng Chia ra
Kiên cố Bán k.cố Tạm
  Tổng số Làm mới Tổng số Làm mới
Số phòng theo chức năng 7 6   1    
Chia ra: - Phòng y tế học đường 1     1    
 - Khu vệ sinh dành cho giáo viên 2 2        
 - Khu vệ sinh dành cho học sinh 4 4        
             
D. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ Số lượng Chia ra
Kiên cố Bán k.cố Tạm
  Tổng số Làm mới Tổng số Làm mới
Số phòng theo chức năng 1     1    
Chia ra: - Nhà bếp 1     1    
 - Phòng ăn            
 - Phòng nghỉ            
 - Phòng khác            
             
E. Khối phòng hành chính quản trị Số lượng Chia ra
Kiên cố Bán k.cố Tạm
  Tổng số Làm mới Tổng số Làm mới
Số phòng chia theo chức năng 6 2   4    
Chia ra: - Phòng hiệu trưởng 1     1    
 - Phòng phó hiệu trưởng 1     1    
 - Phòng giáo viên 1 1        
 - Phòng họp giáo viên            
 - Văn phòng trường 1     1    
 - Phòng thường trực 1 1        
 - Nhà công vụ giáo viên            
 - Phòng kho lưu trữ 1     1    
 - Phòng khác            
             
F. Khối công trình công cộng Số lượng Chia ra
Kiên cố Bán k.cố Tạm
  Tổng số Làm mới Tổng số Làm mới
Số phòng theo chức năng 3 2   1    
Chia ra: - Nhà xe giáo viên 1     1    
 - Nhà xe học sinh 2 2        
 - Phòng khác            
             
Cơ sở vật chất khác Số lượng
Số phòng học nhờ      
Số phòng học 3 ca      
Diện tích đất (m2)            
Tổng diện tích khuôn viên đất     15165
Trong đó: Diện tích đất được cấp     15165
Diện tích đất đi thuê      
Diện tích đất sân chơi     5600
Tổng diện tích một số loại phòng (m2)     1170
Chia ra: - Phòng học văn hoá     1020
 - Phòng học tin học     60
 - Phòng học ngoại ngữ      
 - Phòng giáo dục thể chất      
 - Phòng học nghệ thuật      
Trong đó: + Phòng âm nhạc      
 + Phòng mỹ thuật      
 - Phòng khác (Phục vụ học tập)      
 - Thư viện     60
 - Nhà bếp     30
 - Phòng ăn      
 - Phòng nghỉ      
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ)     Bộ đầy đủ Bộ chưa đầy đủ
Tổng số     117  
Chia ra: - Khối lớp 1     20  
 - Khối lớp 2     22  
 - Khối lớp 3     32  
 - Khối lớp 4     18  
 - Khối lớp 5     25  
Thiết bị phục vụ giảng dạy
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng     32
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập     25
 - Máy vi tính phục vụ quản lý     7
 Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet     32
Số máy photocopy     1
Số scanner      
Số máy in         5
Số thiết bị nghe nhìn          
Trong đó: - Ti vi     1
 - Nhạc cụ     3
 - Cát xét      
 - Đầu Video     1
 - Đầu đĩa     1
 - Máy chiếu OverHead      
 - Máy chiếu Projector     12
 - Máy chiếu vật thể      
 - Thiết bị khác      
             
Loại nhà vệ sinh Số lượng (nhà)
Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh
Chung Nam/Nữ
Đạt chuẩn vệ sinh (*) 2   4
Chưa đạt chuẩn vệ sinh      
Không có      

 

Nguồn nước 2 1-Nước máy; 2-Giếng khoan/đào; 3-Sông/suối; 4-Nước mưa; 5-Ao/hồ
Nước dùng hợp vệ sinh 1 1-Có; 0-Không
Nguồn điện lưới 1 1-Có; 0-Không
Bếp ăn 1 chiều   1-Có; 0-Không
Cổng trường 1 1-Có; 0-Không
Hàng rào 1 1-Xây; 2-Kẽm lưới; 3-Cây xanh
Thư viện 2 1-Không đạt; 2-Đạt chuẩn; 3-Tiên tiến; 4-Xuất sắc
       

 

 

                                                                                                                                    An Sinh, ngày 28 tháng 09 năm 2016

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                             

                                                                                                                                                              Hoàng Yến