Asset Publisher

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015


    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG TH AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO  

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học

năm học 2014 - 2015  

 

STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  
Tuyển dụng trước  NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) TS ThS ĐH TCCN Dưới TCCN Ghi chú
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 30 29 1     7 22 1    
I Giáo viên 24 24       4 19 1    
  Trong đó số giáo viên dạy môn:                    
1 Văn hóa 21 21       4 16 1    
2 Mỹ thuật 1 1         1      
3 Âm nhạc 1 1         1      
4 Tiếng Anh 1 1         1      
5 Tin học                    
II Cán bộ quản lý 3 3       2        
1 Hiệu trưởng 1 1       1        
2 Phó hiệu trưởng 2 2       1 1      
III Nhân viên 3 2 1     1 2      
1 Nhân viên văn thư 1   1       1      
2 Nhân viên kế toán 1 1       1        
3 Thủ quĩ                    
4 Nhân viên y tế                    
5 Nhân viên thư viện, thiết bị 1 1         1      
6 Nhân viên khác                    
  ...                    

 

 

 

                                                                                                                               Đông Triều, ngày 28 tháng 10 năm 2014
                                                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      Hoàng Yến