Asset Publisher

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐIÊM THI CUỐI KỲ I NĂM 2016 - 2017

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐIÊM THI CUỐI KỲ I NĂM 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐIỂM THI CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

2. Điểm số học sinh                                                              
  Tổng số học sinh Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số
Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật
I. Kết quả học tập                                                              
1. Tiếng Việt 356 92 49 2       64 35         66 31 2     1 65 32 1     1 69 30 2 1    
Điểm 10 8 2 1                     3 2                     3 3        
Điểm 9 63 14 10         9 6         10 8         22 14         8 5        
Điểm 8 89 30 17 2       17 9         15 11         11 9         16 8 1      
Điểm 7 106 25 11         21 12         17 7 1       17 5       1 26 10        
Điểm 6 44 12 7         6 3         9           9 3         8 2        
Điểm 5 37 5 2         8 4         10 2 1       6 1 1       8 2 1 1    
Dưới điểm 5 9 4 1         3 1         2 1       1                        
2.Toán 356 92 49 2       64 35         66 31 2     1 65 32 1     1 69 30 2 1    
Điểm 10 34 10 6         1 1         6 2         12 8         5 4        
Điểm 9 82 39 22 2       12 7         15 9         9 3         7 1 1      
Điểm 8 81 24 14         20 9         17 10 1       11 6         9 6        
Điểm 7 53 13 5         9 6         8 4       1 17 8       1 6 2        
Điểm 6 43 3 1         11 7         5 2         9 4         15 6        
Điểm 5 45 1           8 4         9 3         6 2 1       21 9 1 1    
Dưới điểm 5 18 2 1         3 1         6 1 1       1 1         6 2        
3. Khoa học 134                                     65 32 1     1 69 30 2 1    
Điểm 10 5                                                 5 4 1      
Điểm 9 27                                     4 3         23 10        
Điểm 8 27                                     14 8         13 5        
Điểm 7 32                                     16 6         16 6        
Điểm 6 23                                     15 10       1 8 5 1 1    
Điểm 5 19                                     15 4 1       4          
Dưới điểm 5 1                                     1 1                    
4. Lịch sử và Địa lý 134                                     65 32 1     1 69 30 2 1    
Điểm 10 18                                     8 6         10 7        
Điểm 9 20                                     10 5         10 3 1      
Điểm 8 21                                     8 3         13 6        
Điểm 7 21                                     11 7         10 3        
Điểm 6 20                                     12 6 1       8 2        
Điểm 5 21                                     10 3         11 5 1 1    
Dưới điểm 5 13                                     6 2       1 7 4        
5. Ngoại ngữ 356 92 49 2       64 35         66 31 2     1 65 32 1     1 69 30 2 1    
Điểm 10 17 7 5                     3 1         3 2         4 4        
Điểm 9 62 14 9 1       19 12         8 6         13 6         8 6 1      
Điểm 8 69 24 12         13 7         11 6 1       12 8         9 3        
Điểm 7 83 26 13 1       19 8         12 7         17 9 1       9 2        
Điểm 6 52 15 6         6 5         8 4         11 3         12 3        
Điểm 5 60 5 4         5 2         20 7 1     1 9 4       1 21 8 1 1    
Dưới điểm 5 13 1           2 1         4                       6 4        
6. Tin học 233             50 28         56 26 2     1 58 29 1       69 30 2 1    
Điểm 10 6             3 2         1                       2 1        
Điểm 9 32             10 4         8 3         4 2         10 4 1      
Điểm 8 37             14 10         6 3 1       6 1         11 5        
Điểm 7 53             7 4         21 13 1       13 9         12 6        
Điểm 6 47             9 4         5 2         20 12 1       13 5        
Điểm 5 41             6 4         6 3         12 5         17 7        
Dưới điểm 5 17             1           9 2       1 3           4 2 1 1