Asset Publisher

Công khai tài chính năm 2013

Công khai tài chính năm 2013


 

 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

 

       TRƯỜNG TH AN SINH A

 

Biểu số 2

Chương: 622 loại 490 khoản 492

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2014

 

 

 

ĐVT: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.725.780.000

 

I

Loại 490 , khoản 492

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

2.408.970.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn, sửa chữa

276.810.000

 

3

Chi mua sắm, TSCĐ

30.000.000

 

4

Chi khác

10.000.000

 

II

Loại…, khoản…

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 10 tháng  01 năm 2014

 

 

       Thủ trưởng đơn vị

 

 

                  (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 Hoàng Yến