Asset Publisher

Công khai chất lượng học kỳ I năm học 2015 - 2016

Công khai chất lượng học kỳ I năm học 2015 - 2016


                                                    THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ I

                                                  NĂM HỌC 2015 - 2016

1. Chất lượng giáo dục.

  Tổng số học sinh Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số
Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật
I. Kết quả học tập                                                              
1. Tiếng Việt 348 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 70 31 3 2     80 41 3 2   2
Hoàn Thành 338 63 33         67 29 2       62 32 1     1 69 30 2 1     77 39 3 2   1
Chưa hoàn thành 10 3 1         1 1       1 2           1 1 1 1     3 2       1
2.Toán 348 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 70 31 3 2     80 41 3 2   2
Hoàn Thành 336 63 33         67 29 2       62 31 1     1 67 29 1       77 41 3 2   2
Chưa hoàn thành 12 3 1         1 1       1 2 1         3 2 2 2     3          
3. Đạo đức 348 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 70 31 3 2     80 41 3 2   2
Hoàn Thành 347 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 69 30 2 1     80 41 3 2   2
Chưa hoàn thành 1                                     1 1 1 1                
4. Tự nhiên và Xã hội 198 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1                        
Hoàn Thành 198 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1                        
Chưa hoàn thành                                                              
5. Khoa học 150                                     70 31 3 2     80 41 3 2   2
Hoàn Thành 147                                     67 30 2 1     80 41 3 2   2
Chưa hoàn thành 3                                     3 1 1 1                
6. Lịch sử và Địa lý 150                                     70 31 3 2     80 41 3 2   2
Hoàn Thành 148                                     68 30 2 1     80 41 3 2   2
Chưa hoàn thành 2                                     2 1 1 1                
7. Âm nhạc 348 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 70 31 3 2     80 41 3 2   2
Hoàn Thành 347 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 69 30 2 1     80 41 3 2   2
Chưa hoàn thành 1                                     1 1 1 1                
8. Mĩ thuật 348 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 70 31 3 2     80 41 3 2   2
Hoàn Thành 347 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 69 30 2 1     80 41 3 2   2
Chưa hoàn thành 1                                     1 1 1 1                
9. Thủ công, Kĩ thuật 348 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 70 31 3 2     80 41 3 2   2
Hoàn Thành 347 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 69 30 2 1     80 41 3 2   2
Chưa hoàn thành 1                                     1 1 1 1                
10. Thể dục 348 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 70 31 3 2     80 41 3 2   2
Hoàn Thành 347 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 69 30 2 1     80 41 3 2   2
Chưa hoàn thành 1                                     1 1 1 1                
11. Ngoại ngữ 348 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 70 31 3 2     80 41 3 2   2
Hoàn Thành 343 66 34         68 30 2     1 62 31 1     1 69 30 2 1     78 41 3 2   2
Chưa hoàn thành 5                         2 1         1 1 1 1     2          
12. Tin học 262             56 25 2     1 57 29 1       69 30 2 1     80 41 3 2   2
Hoàn Thành 262             56 25 2     1 57 29 1       69 30 2 1     80 41 3 2   2
Chưa hoàn thành                                                              
13. Tiếng dân tộc                                                              
Hoàn Thành                                                              
Chưa hoàn thành                                                              
II. Năng lực 348 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 70 31 3 2     80 41 3 2   2
Đạt 348 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 70 31 3 2     80 41 3 2   2
Chưa đạt                                                              
III. Phẩm chất 348 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 70 31 3 2     80 41 3 2   2
Đạt 348 66 34         68 30 2     1 64 32 1     1 70 31 3 2     80 41 3 2   2
Chưa đạt                                                              
IV. Khen thưởng 181 49 28         46 25 1       28 16         24 14         34 22        
- Giấy khen cấp trường 181 49 28         46 25 1       28 16         24 14         34 22        
- Giấy khen cấp trên                                                              

   

      NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                      (Đã ký)

 

      Nguyễn Thúy Hoàn                                                                                           Hoàng Yến