Công khai chất lượng học kì I 2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH AN SINH A

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế

năm học 2013-2014 

  Tổng số CHIA RA
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc
Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ
I. X.loại hạnh kiểm 394   71 18.02 1 1.41 71 18.02 2 2.82 83 21.07 1 1.20 70 17.77 3 4.29 99 25.13 4 4.04
- Thực hiện đầy đủ 393 99.75 71 100.00 1 100.00 71 100.00 2 100.00 82 98.80 1 100.00 70 100.00 3 100.00 99 100.00 4 100.00
- Chưa thực hiện đầy đủ 1 0.25                 1 1.20                    
II. Xếp loại học lực                                            
1. Tiếng Việt 394   71 18.02 1 1.41 71 18.02 2 2.82 83 21.07 1 1.20 70 17.77 3 4.29 99 25.13 4 4.04
- Giỏi 130 32.99 25 35.21     20 28.17     34 40.96     25 35.71 3 100.00 26 26.26    
- Khá 182 46.19 27 38.03     37 52.11 2 100.00 33 39.76 1 100.00 38 54.29     47 47.47 2 50.00
- Trung bình 75 19.04 17 23.94 1 100.00 12 16.90     14 16.87     7 10.00     25 25.25 2 50.00
- Yếu 7 1.78 2 2.82     2 2.82     2 2.41             1 1.01    
2. Toán 394   71 18.02 1 1.41 71 18.02 2 2.82 83 21.07 1 1.20 70 17.77 3 4.29 99 25.13 4 4.04
- Giỏi 160 40.61 35 49.30     23 32.39 1 50.00 42 50.60     22 31.43 3 100.00 38 38.38    
- Khá 155 39.34 29 40.85     28 39.44 1 50.00 22 26.51 1 100.00 36 51.43     40 40.40 2 50.00
- Trung bình 73 18.53 5 7.04     18 25.35     18 21.69     11 15.71     21 21.21 2 50.00
- Yếu 6 1.52 2 2.82 1 100.00 2 2.82     1 1.20     1 1.43            
3. Khoa học 169                           70 41.42 3 4.29 99 58.58 4 4.04
- Giỏi 110 65.09                         34 48.57 3 100.00 76 76.77 3 75.00
- Khá 52 30.77                         32 45.71     20 20.20 1 25.00
- Trung bình 7 4.14                         4 5.71     3 3.03    
- Yếu                                            
4. Lịch sử & Địa lí 169                           70 41.42 3 4.29 99 58.58 4 4.04
- Giỏi 51 30.18                         22 31.43 2 66.67 29 29.29    
- Khá 87 51.48                         32 45.71 1 33.33 55 55.56 3 75.00
- Trung bình 31 18.34                         16 22.86     15 15.15 1 25.00
- Yếu                                            
5. Tiếng nước ngoài 394   71 18.02 1 1.41 71 18.02 2 2.82 83 21.07 1 1.20 70 17.77 3 4.29 99 25.13 4 4.04
- Giỏi 189 47.97 39 54.93     35 49.30 1 50.00 44 53.01     37 52.86 1 33.33 34 34.34 2 50.00
- Khá 136 34.52 22 30.99     18 25.35     30 36.14     23 32.86 1 33.33 43 43.43 2 50.00
- Trung bình 61 15.48 9 12.68 1 100.00 16 22.54 1 50.00 9 10.84 1 100.00 9 12.86 1 33.33 18 18.18    
- Yếu 8 2.03 1 1.41     2 2.82             1 1.43     4 4.04    
6. Tin học 282           52 18.44 2 3.85 74 26.24 1 1.35 70 24.82 3 4.29 86 30.50 4 4.65
- Giỏi 80 28.37         19 36.54     31 41.89     20 28.57 1 33.33 10 11.63 2 50.00
- Khá 158 56.03         27 51.92 2 100.00 25 33.78 1 100.00 40 57.14 1 33.33 66 76.74 2 50.00
- Trung bình 44 15.60         6 11.54     18 24.32     10 14.29 1 33.33 10 11.63    
- Yếu                                            
7. Tiếng dân tộc                                            
- Giỏi                                            
- Khá                                            
- Trung bình                                            
- Yếu                                            
8. Đạo đức 394   71 18.02 1 1.41 71 18.02 2 2.82 83 21.07 1 1.20 70 17.77 3 4.29 99 25.13 4 4.04
- Hoàn thành tốt 213 54.06 45 63.38     46 64.79 2 100.00 38 45.78 1 100.00 25 35.71 3 100.00 59 59.60 2 50.00
- Hoàn thành 181 45.94 26 36.62 1 100.00 25 35.21     45 54.22     45 64.29     40 40.40 2 50.00
- Chưa hoàn thành                                            
9. Tự nhiên xã hội 225   71 31.56 1 1.41 71 31.56 2 2.82 83 36.89 1 1.20                
- Hoàn thành tốt 107 47.56 33 46.48     32 45.07 1 50.00 42 50.60                    
- Hoàn thành 118 52.44 38 53.52 1 100.00 39 54.93 1 50.00 41 49.40 1 100.00                
- Chưa hoàn thành                                            
10. Âm nhạc 394   71 18.02 1 1.41 71 18.02 2 2.82 83 21.07 1 1.20 70 17.77 3 4.29 99 25.13 4 4.04
- Hoàn thành tốt 144 36.55 32 45.07     34 47.89 2 100.00 40 48.19     23 32.86 3 100.00 15 15.15 1 25.00
- Hoàn thành 250 63.45 39 54.93 1 100.00 37 52.11     43 51.81 1 100.00 47 67.14     84 84.85 3 75.00
- Chưa hoàn thành                                            
11. Mĩ thuật 394   71 18.02 1 1.41 71 18.02 2 2.82 83 21.07 1 1.20 70 17.77 3 4.29 99 25.13 4 4.04
- Hoàn thành tốt 153 38.83 31 43.66     32 45.07 2 100.00 45 54.22     20 28.57 3 100.00 25 25.25 2 50.00
- Hoàn thành 241 61.17 40 56.34 1 100.00 39 54.93     38 45.78 1 100.00 50 71.43     74 74.75 2 50.00
- Chưa hoàn thành                                            
12. Thủ công, kĩ thuật 394   71 18.02 1 1.41 71 18.02 2 2.82 83 21.07 1 1.20 70 17.77 3 4.29 99 25.13 4 4.04
- Hoàn thành tốt 174 44.16 33 46.48     41 57.75 2 100.00 31 37.35     27 38.57 3 100.00 42 42.42 1 25.00
- Hoàn thành 220 55.84 38 53.52 1 100.00 30 42.25     52 62.65 1 100.00 43 61.43     57 57.58 3 75.00
- Chưa hoàn thành                                            
13. Thể dục 394   71 18.02 1 1.41 71 18.02 2 2.82 83 21.07 1 1.20 70 17.77 3 4.29 99 25.13 4 4.04
- Hoàn thành tốt 182 46.19 33 46.48     43 60.56 2 100.00 45 54.22     32 45.71 3 100.00 29 29.29 2 50.00
- Hoàn thành 212 53.81 38 53.52 1 100.00 28 39.44     38 45.78 1 100.00 38 54.29     70 70.71 2 50.00
- Chưa hoàn thành                                            
III. Xếp loại giáo dục 394   71 18.02 1 1.41 71 18.02 2 2.82 83 21.07 1 1.20 70 17.77 3 4.29 99 25.13 4 4.04
- Giỏi 104 26.40 24 33.80     16 22.54     26 31.33     16 22.86 2 66.67 22 22.22    
- Khá 165 41.88 28 39.44     32 45.07 2 100.00 36 43.37 1 100.00 29 41.43 1 33.33 40 40.40 2 50.00
- Trung bình 112 28.43 16 22.54     21 29.58     19 22.89     23 32.86     33 33.33 2 50.00
- Yếu 13 3.30 3 4.23 1 100.00 2 2.82     2 2.41     2 2.86     4 4.04    
IV. Lên lớp                                            
V. Rèn luyện trong hè                                            
VI. Bỏ học                                            
VII. Học sinh khuyết tật 8 2.03 2 2.82     2 2.82     2 2.41             2 2.02    
Hoà nhập 8 100.00 2 100.00     2 100.00     2 100.00             2 100.00    
- Trên trung bình 3 37.50         2 100.00     1 50.00                    
- Dưới trung bình 5 62.50 2 100.00             1 50.00             2 100.00    
Chuyên biệt                                            
- Trên trung bình                                            
- Dưới trung bình                                            
Khen thưởng 269 68.27 52 73.24     48 67.61 2 100.00 62 74.70 1 100.00 45 64.29 3 100.00 62 62.63 2 50.00
- Học sinh giỏi 104 26.40 24 33.80     16 22.54     26 31.33     16 22.86 2 66.67 22 22.22    
- Học sinh tiên tiến 165 41.88 28 39.44     32 45.07 2 100.00 36 43.37 1 100.00 29 41.43 1 33.33 40 40.40 2 50.00
- HLM Giỏi (khen từng mặt…)                                            
- Tiến bộ trong RL-HT                                            

 

                                                                           

HIỆU TRƯỞNG
 
         
         
  (Đã ký)  
         
         
Hoàng Yến