Công khai chất lượng cuối năm 2013-2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH AN SINH A

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế

năm học 2013-2014 

 

  Tổng số học sinh Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số
Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ     Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật
I. X.loại hạnh kiểm 393 70 33 1     2 70 30 2 1   2 83 41 2 1   2 70 40 3 2     100 55 4 2   1
- Thực hiện đầy đủ 392 69 33       2 70 30 2 1   2 83 41 2 1   2 70 40 3 2     100 55 4 2   1
- Chưa thực hiện đầy đủ 1 1   1                                                      
II. Xếp loại học lực                                                              
1. Tiếng Việt 393 70 33 1     2 70 30 2 1   2 83 41 2 1   2 70 40 3 2     100 55 4 2   1
- Giỏi 165 28 18         26 15 2 1     31 25 1       38 28 3 2     42 28        
- Khá 175 26 7         37 14         37 15   1     29 11         46 23 4 2    
- Trung bình 52 15 8       2 7 1       2 15 1 1     2 3 1         12 4       1
- Yếu 1 1   1                                                      
2. Toán 393 70 33 1     2 70 30 2 1   2 83 41 2 1   2 70 40 3 2     100 55 4 2   1
- Giỏi 194 44 22         31 12 1       37 21 1       36 26 2 2     46 27 1 1    
- Khá 126 17 7         24 15 1 1     32 14   1     19 9 1       34 21 3 1    
- Trung bình 72 8 4       2 15 3       2 14 6 1     2 15 5         20 7       1
- Yếu 1 1   1                                                      
3. Khoa học 170                                     70 40 3 2     100 55 4 2   1
- Giỏi 129                                     56 33 3 2     73 40 4 2    
- Khá 36                                     12 7         24 12        
- Trung bình 5                                     2           3 3       1
- Yếu                                                              
4. Lịch sử & Địa lí 170                                     70 40 3 2     100 55 4 2   1
- Giỏi 107                                     39 27 1 1     68 40 3 1    
- Khá 48                                     24 11 2 1     24 12 1 1    
- Trung bình 15                                     7 2         8 3       1
- Yếu                                                              
5. Tiếng nước ngoài 393 70 33 1     2 70 30 2     2 83 41 2     2 70 40 3 2     100 55 4 2   1
- Giỏi 214 35 21         33 15 1       51 29 1       43 30 3 2     52 37 1      
- Khá 139 24 8         26 14 1       27 10 1       24 9         38 16 3 2    
- Trung bình 39 10 4       2 11 1       2 5 2       2 3 1         10 2       1
- Yếu 1 1   1                                                      
6. Tin học 231                         74 38 2     1 70 40 3 2     87 50 4 2   1
- Giỏi 83                         29 18 1       19 15 1 1     35 23 1 1    
- Khá 118                         29 15         46 25 2 1     43 22 3 1    
- Trung bình 30                         16 5 1     1 5           9 5       1
- Yếu                                                              
7. Tiếng dân tộc                                                              
- Giỏi                                                              
- Khá                                                              
- Trung bình                                                              
- Yếu                                                              
8. Đạo đức 393 70 33 1     2 70 30 2 1   2 83 41 2     2 70 40 3 2     100 55 4 2   1
- Hoàn thành tốt 211 45 23         45 22 2 1     38 21 1       24 18 1 1     59 36 1      
- Hoàn thành 181 24 10       2 25 8       2 45 20 1     2 46 22 2 1     41 19 3 2   1
- Chưa hoàn thành 1 1   1                                                      
9. Tự nhiên xã hội 223 70 33 1     2 70 30 2     2 83 41 2     2                        
- Hoàn thành tốt 108 33 13         34 18 1       41 22 1                              
- Hoàn thành 114 36 20       2 36 12 1     2 42 19 1     2                        
- Chưa hoàn thành 1 1   1                                                      
10. Âm nhạc 393 70 33 1     2 70 30 2 1   2 83 41 2     2 70 40 3 2     100 55 4 2   1
- Hoàn thành tốt 139 31 18         34 22 2 1     36 22 1       19 17 1 1     19 17        
- Hoàn thành 253 38 15       2 36 8       2 47 19 1     2 51 23 2 1     81 38 4 2   1
- Chưa hoàn thành 1 1   1                                                      
11. Mĩ thuật 393 70 33 1     2 70 30 2     2 83 41 2     2 70 40 3 2     100 55 4 2   1
- Hoàn thành tốt 150 35 17         34 21 2     1 33 19 1       19 16 1 1     29 19 1      
- Hoàn thành 242 34 16       2 36 9       1 50 22 1     2 51 24 2 1     71 36 3 2   1
- Chưa hoàn thành 1 1   1                                                      
12. Thủ công 393 70 33 1     2 70 30 2     2 83 41 2     2 70 40 3 2     100 55 4 2   1
- Hoàn thành tốt 176 39 16         42 20 2     1 28 16 1       24 18         43 27 1 1    
- Hoàn thành 216 30 17       2 28 10       1 55 25 1     2 46 22 3 2     57 28 3 1   1
- Chưa hoàn thành 1 1   1                                                      
13. Thể dục 393 70 33 1     2 70 30 2     2 83 41 2     2 70 40 3 2     100 55 4 2   1
- Hoàn thành tốt 173 34 17         40 18 1       35 18 1       32 18 1 1     32 23 1      
- Hoàn thành 219 35 16       2 30 12 1     2 48 23 1     2 38 22 2 1     68 32 3 2   1
- Chưa hoàn thành 1 1   1                                                      
III. Xếp loại giáo dục 390 69 33       2 70 30 2     2 83 41 2     2 70 40 3 2     98 55 4 2   1
- Giỏi 137 28 17         22 12 1       29 20 1       24 19 1 1     34 21        
- Khá 157 25 7         30 13 1       32 14 1       29 15 2 1     41 26 4 2    
- Trung bình 96 16 9       2 18 5       2 22 7       2 17 6         23 8       1
- Yếu                                                              
IV. Khen thưởng 294 53 24         52 25 2       61 34 2       53 34 3 2     75 47 4 2    
- Học sinh giỏi 137 28 17         22 12 1       29 20 1       24 19 1 1     34 21        
- Học sinh tiên tiến 157 25 7         30 13 1       32 14 1       29 15 2 1     41 26 4 2    
- HLM Giỏi                                                              
- Tiến bộ trong RL-HT                                                              
V. Kết quả 390 69 33       2 70 30 2     2 83 41 2     2 70 40 3 2     98 55 4 2   1
HS được lên lớp 390 69 33       2 70 30 2     2 83 41 2     2 70 40 3 2     98 55 4 2   1
HS rèn luyện trong                                                               
HS lưu ban                                                              

 

                                                                                                                                                                   

HIỆU TRƯỞNG
 
                 
                 
    (Đã ký)    
                 
                 
Hoàng Yến