Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 - 2015

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 - 2015


 

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

      

            Số: 01/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 01/2015

* Trọng tâm:

1. Phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt chào mừng năm mới 2015 và mừng xuân Ất Mùi.

2. Tổ chức giải điền kinh cấp trường, tham dự cấp huyện, IOE cấp huyện.

3. Tổ chức chuyên đề.

4. Tham dự Hội thi GVCN giỏi cấp huyện.

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

1,2

 - Nghỉ lễ.

 

8

 - Họp Ban đại diện CMHS nhà trường.

HT

8 - 9

 - Kiểm tra việc đánh giá, nhận xét HS trong sổ theo dõi của GVCN và GV bộ môn.

 - Họp hôi đồng SP.

BGH, tổ trưởng CM

10

 - Sáng: Tham dự thi IOE trên mạng Internet cấp huyện.

PHT, GV  tiếng Anh

HT

11

 - Họp cha mẹ học sinh toàn trường.

HT

7-17

 - Tham dự Hội thi GVCN giỏi cấp huyện.

BGH

14

 - Tập huấn công tác Y tế.

Y tế

15

 - Tập huấn công tác tự đánh giá trường học.

HT, thư ký

21

 - Kiểm tra việc giáo viên ghi học bạ học sinh học kỳ I

PHT

22 – 23

 - Thi điền kinh cấp trường, chọn đội tuyển tham gia cấp huyện.

BGH

24

 - Kiểm tra toàn diện 3 GV.

BGH

27

 - Đại hội Chi bộ.

Chi bộ

28

 - Kiểm tra hồ sơ công chức, viên chức.

BGH

28 - 29

 - Kiểm tra toàn diện 2 GV.

Ban kiểm tra nội bộ

31

 - Hội thảo ứng dụng phòng học Thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học.

HT, CNTT

5-30

 - Thực hiện chương trình dạy học HKII từ tuần 19 đến hết tuần 22.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

BGH, GV toàn trường

 

Y  tế

 

Nơi nhận:

- BGH, tổ chuyên môn, Tổ VP;

 - Website nhà trường;

 - Lưu: VP.

 

   HIỆU TRƯỞNG

   (Đã ký)

 

 

 Hoàng Yến