Thông báo chương trình công tác tháng 02/2019

Chương trình công tác tháng 02/2019

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/TB-THASA

    An Sinh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 02 năm 2019

 

           * Nhiệm vụ trọng tâm:

                   - Tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân 2019.

       - Ổn định nền nếp trước và sau nghỉ tết.  

           *  Lịch cụ thể:            

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

01-10/2

- Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Toàn trường

11/2

- Học buổi đầu tiên sau tết

Toàn trường

12/2

- Họp Hội đồng sư phạm

- Tổ chức trồng cây đầu xuân ( tại điểm trường Thành Long)

CB,GV,NV toàn trường

 

13/2

- Dự lễ hội Chùa Ngọa Vân

Hiệu trưởng

19/2

- Ngày hội " Kỹ năng sống"

GV, HS toàn trường

24/2

- Đá bóng Thiếu niên Nhi đồng ( vòng loại)

Đ/c Tường; đội tuyển HS

25-26/2

- Kiểm tra hoạt động sư phạm: 02 đ/c; kiểm tra Công tác ĐTN, Đội TNTP.

Theo Quyết định

11-28/2

- Thực hiện chương trình tuần 21 - 23

GV, HS toàn trường

 

Nơi  nhận:                                                          

- Các bộ phận (t/h);

- Trang TTĐT trường;                                                  -  Lưu: VT. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu