Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03 - 2015

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03 - 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                  Số: 03/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 03/2015

 * Trọng tâm:

1. Tham dự Kỳ thi  Violimpic Toán cấp huyện trên Internet.

2. Đón các đoàn kiểm tra của Phòng và Sở GD&ĐT về các hoạt động chuyên môn.

3. Tổ chức các hoạt động chào mừng  kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, QTPN 8/3.

*  Lịch cụ thể :     

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02/3

 Tổ chức buổi học đầu tiên sau nghỉ Tết Nguyên đán

CBGV, HS

03-05/3  

 Chấn chỉnh các hoạt động, nền nếp sau nghỉ Tết, đón đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT về thực hiện nhân rộng mô hình VNEN

CBGVNV

06/3

   Họp hội đồng  

CBGVNV

10-13/3

 Đón đoàn KT của SGD&ĐT V/v thực hiện nhân rộng mô hình trường học mới VN và đánh giá HS tiểu học theo thông tư số 30/2014.

Bộ phận CM,

GV toàn trường

CM, tổ 2+3

12/3

 Tham dự thi giải Toán qua mạng Iternet

Chuyên môn

9- 30/3

 Tổ chức thao giảng toàn trường.

GV toàn trường

22-30/3

 Kiểm tra toàn diện 3 đồng chí.

Ban giám hiệu, TT

26/3

 Tổ chức "Ngày hội Thiếu Nhi vui khỏe" , Tìm hiểu lịch sử truyền thống Đoàn, kỹ năng sống kỉ niệm 26/3.

TPT đội, CM

28/3

 Tham gia hội thảo kĩ năng sống do Phòng GD&ĐT tổ chức

Chuyên môn

30/3

 Tham dự tập huấn GD hòa nhập trẻ khuyết tật, đón đoàn KT công tác Y tế trường học.

Chuyên môn, Nhân viên Y tế

 

Nơi nhận:

- BGH, tổ chuyên môn, Tổ VP;

 - Website nhà trường;

 - Lưu: VP.

 

   HIỆU TRƯỞNG

   (Đã ký)

 

 

 Hoàng Yến