Danh sách giáo viên năm học 2015 - 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH: AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015 - 2016

TT Họ và tên Năm sinh TĐCM đào tạo Dân tộc Tôn giáo Ghi chú
Nam Nữ CM
1 Hoàng Yến   1977 ĐH SPTH Sán Dìu Không  
2 Nguyễn Thuý Hoàn   1980 Âm nhạc Kinh Không  
3 Nguyễn Thị Hưng   1986 Âm nhạc Kinh Không  
4 Vũ Thị Liên   1961 TC SPTH Kinh Không  
5 Nguyễn Viết Tuấn 1971   SPTH Kinh Không  
6 Đào Thị Tình   1971 SPTH Kinh Không  
7 Phạm Thăng Long 1984   Mỹ thuật Kinh Không  
8 Lê T.Thu Trang   1984 Mỹ thuật Kinh Không  
9 Vũ Quốc Long 1988   ĐH SPTH Kinh Không  
10 Trần Thị Biển   1988 ĐH SPTH Kinh Không  
11 Ứng Thị Huyền   1988 SPTH Kinh Không  
12 Trịnh Thị Lan Anh   1985 SPTH Kinh Không  
13 Nguyễn Thị Anh   1985 ĐH SPTH Kinh Không  
14 Trần Thị Oanh   1976 Ngoại ngữ Kinh Không  
15 Phạm.T Bích Liên   1988 SPTH Kinh Không  
16 Bùi Thị Yến   1989 SPTH Kinh Không  
17 Nguyễn Văn Nam 1989   ĐH SPTH Kinh Không  
18 Nguyễn.T.T Dương   1988 ĐH SPTH Kinh Không  
19 Nguyễn Thị Nga   1985 ĐH SPTH Kinh Không  
20 Nguyễn.TVân Anh   1987 ĐH SPTH Kinh Không  
21 Cao Mạnh Tường 1985   ĐH Thể Dục Kinh Không  
22 Phan Thị Quyên   1990 SPTH Kinh Không  
23 Đào Thị Thu Thảo   1990 SPTH Kinh Không  
24 Nguyễn Thị Hoa   1989 ĐH SPTH Kinh Không  
25 Phan Thị Phương   1989 ĐH SPTH Kinh Không  
26 Bùi Thị Quyết   1968 Kế toán Kinh Không  
27 Bùi Thị Lý   1987 Thư viện Kinh Không  
28 Lê Thị Hương   1984 Tin học Kinh Không  

 

                                                                                   Đông Triều, ngày 28 tháng 08 năm 2015

                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                              Hoàng Yến

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu