Xuất bản thông tin

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH: AN SINH A
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG 
      NĂM HỌC 2013 - 2014

 

STT HỌ VÀ T ÊN NĂM SINH NĂM VÀO NGÀNH CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Hoàng Yến 7/31/1977 1997 Hiệu trưởng CĐ SPTH 979927699
2 Nguyễn Thuý Hoàn 6/13/1980 2002 PHT CĐ SPTH 974099328
3 Bùi Thị Huyền 18/09/1977  1995 PHT CĐ SPTH  
4 Phạm Thăng Long 9/25/1984 2007 Giáo viên CĐ SPMT 1665880231
5 Nguyễn Viết Tuấn 1/26/1975 1992 Giáo viên CĐ SPTH 1686381520
6 Đào Thị Tình 8/20/1971 1996 Giáo viên CĐ SPTH 1687147399
7 Nguyễn Thị Nhan 7/18/1960 1997 Giáo viên CĐ SPTH 1672400235
8 Vũ Thị Liên 6/15/1961 1981 Giáo viên TC SPTH 1684796417
9 Phạm Thị Thủy 2/5/1987 2011 Giáo viên ĐH SPTH  
10 Lê Thị ThuTrang 10/16/1988 2007 Giáo viên CĐSPMT 0978653525
11 Vũ Quốc Long 10/19/1988 2009 Giáo viên CĐ SPTH 1684437030
12 Nguyễn Thị Tần 6/6/1988 2011 Giáo viên CĐ SPTH 1692113156
13 Trần Thị Biển 8/18/1988 2009 Giáo viên ĐH SPTH 0973098155
14 Trịnh Thị Lan Anh 5/1/1985 2011 Giáo viên CĐ SPTH 1689152898
15 Trần Thị Oanh 8/10/1976 2011 Giáo viên CĐ SPTH 987246856
16 Ứng Thị Huyền 1988 2012 Giáo viên CĐ SPTH 1653298472
17 Nguyễn Thị Anh 9/8/1985 2011 Giáo viên CĐ SPTH 973967428
18 Phạm Bích Liên 9/8/1988 2012 Giáo viên CĐ SPTH 988307480
19 Nguyễn Thị Vân Anh 2/18/1987 2012 Giáo viên CĐ SPTH 977647292
20 Nguyễn Thị Thuyết 2/19/1988 2011 Giáo viên CĐ SPTH 972850768
21 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1988 2012 Giáo viên CĐ SPTH 1639834555
22 Nguyễn Phương Huyền 8/16/1979 2002 Kế toán ĐHKT 944435638
23 Lê Thị Hương 10/21/1984 2009 Hành chính CĐ Tin học 922043202
24 Bùi Thị Lý 6/11/1987 2010 Thư viện CĐThư viện 978351482
25 Bùi Thị Yến 1989 2012 Giáo viên CĐ SPTH 989062717
26 Nguyễn Thị Nga 6/26/1985 2012 Giáo viên CĐ SPTH 973922555
27 Nguyễn Văn Nam 10/3/1989 2012 Giáo viên ĐH SPTH 973922556
28 Nguyễn Thị Thu Hường 2/17/1988 2012 Giáo viên CĐ SPTH  

 

              Đông Triều, ngày 20 tháng 10 năm 2013

        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

          Hoàng Yến