Thông báo chương trình công tác tháng 5/2019

Chương trình công tác tháng 5/2019

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Số: 39/TB -THASA

                                    

       An Sinh, ngày 3 tháng 5 năm 2019

 

                                                    THÔNG BÁO

           Chương trình công tác tháng 5/2019

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

 1. Kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2018-2019, hoàn thành đánh giá, xếp loại học sinh cuối kỳ II và cả năm học, bàn giao chất lượng.

2. Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học, chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.

3. Tổng kết năm học 2018-2019, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè năm 2019 tại địa phương.

 

  *  Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì

 

03/5 

 Giao ban Hiệu trưởng

Hiệu trường

04/5 

      Giao ban trực tuyến với SGD tại PGD thị xã.

Hiệu trưởng

13-15/5 

 Kiểm tra cuối học kỳ II ( lịch của PGD), chấm bài KT, báo cáo điểm KT.

Bộ phận chuyên môn, HS toàn trường

16/5

 Tổ chức chấm Sáng kiến KN, Giải pháp sáng tạo

Chuyên môn

16-17/5

      Tham dự Ngày hội tiếng Anh cấp thị xã.

 

Học sinh

17/5

      Họp thi đua cuối năm

Hiệu trưởng

19/5

Kết nạp Đội viên mới

Tổng phụ trách

18-19/5

Tập huấn chuẩn Hiệu trưởng, nghề nghiệp GV phổ thông

Ban giam hiệu

22/5

Họp phụ huynh trưởng các lớp

Hiệu trưởng

22/5

Dự thi " Họa mi vàng" thị xã

Học sinh

23/5

Đánh giá chuẩn NNGV, HT,PHT.

Hiệu trưởng

24/5

Các lớp họp phụ huynh và tổng kết lớp

GVCN

25/5

Dự tuyên dương HS tiêu biểu XS thị xã

Hiệu trưởng

27/5

 Duyệt học bạ - Xét hoàn thành chương trình TH.

Ban giám hiệu

29/5

Tổng kết năm học 2018 - 2019

Toàn trường

30-31/5

Kiểm kê tài sản, bàn giao CSVC các lớp học

Bàn giao học bạ lên cấp THCS

Văn phòng

P. HT

 

Nơi nhận:                                                                                                                                           

 - Các tổ chuyên môn                                                                                                                                                       

- Lưu VP.

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                               Hoàng Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu