Xuất bản thông tin

Thông báo phân công lịch trực Tết Dương lịch năm 2017

Thông báo phân công lịch trực Tết Dương lịch năm 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

Số: 65/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Sinh, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Phân công cán bộ, giáo viên trực Tết Dương lịch năm 2017

 

          Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, trường Tiểu học An Sinh A phân công các đồng chí cán bộ, giáo viên thường trực giải quyết công việc dịp Tết Dương lịch năm 2017, cụ thể như sau:

 

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

31/12/2016

(Thứ Bảy)

Hoàng Yến

Hiệu trưởng

0979 927 699

2

01/01/2017

(Chủ nhật)

Nguyễn Thúy Hoàn

Phó hiệu trưởng

0974 099 328

3

02/01/2017

(Thứ Hai)

Nguyễn Thị Anh

Chủ tịch Công đoàn

0949 248864

      

        Trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch có công việc cần giải quyết, đề nghị các đồng chí giáo viên, nhân viên liên hệ với các đồng chí theo lịch công tác trên.

        Trường Tiểu học An Sinh A xin thông báo tới các đồng chí giáo viên, nhân viên được biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc./.

 

Nơi nhận:

-  PGD thị xã (b/c);

- Cán bộ, GV, NV ( t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Hoàng Yến