Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI THỎA THUẬN TỰ NGUYỆN 2014 - 2015

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI THỎA THUẬN TỰ NGUYỆN 2014 - 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH: AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN KP THỎA THUẬN VÀ TỰ NGUYỆN

NĂM HỌC 2014 - 2015

 

STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo quyết toán   Ghi chú
A Quyết toán số thu 77,832,000  
I Tổng số thu 77,832,000  
1  - Thu tiền quỹ Tin học: Năm học 2014 - 2015 52,920,000  
2  - Thu tiền quỹ nước uống năm học: 2014 - 2015 24,912,000  
B Quyết toán số chi 77,832,000  
I Tiền quỹ Tin học năm học 2014 - 2015 52,920,000  
1 Mục: 6500 - 6501: Chi tiền điện sử dụng máy 2,992,600  
2 Mục: 6050 - 6099: Chi tiền công HĐ giáo viên hợp đồng dạy Tin học 20,440,000  
3 Mục: 6050 - 6099: Chi trả tiền công dọn vệ sinh phòng máy 4,950,000  
4 Mục: 6900 - 6912: Chi sửa chữa thay thế thiết bị tin học 14,659,000  
5 Mục: 7750 - 7799: Chi cán bộ quản lý chuyên môn 6,413,400  
6 Mục: 7750 - 7799: Chi cán bộ quản lý phòng máy 3,465,000  
II Tiền quỹ nước uống học sinh năm học 2014 - 2015 24,912,000  
1 Chi trả tiền mua nước uống tinh khiết Ngọc Á kỳ I năm học 2014 - 2015 14,940,000  
2 Chi trả tiền mua nước uống tinh khiết Ngọc Á kỳ II năm học 2014 - 2015 9,972,000  

 

Số tiền bằng chữ:  Bẩy mươi bẩy triệu tám trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn./.

 

                                                                                                                               An Sinh, ngày 30 tháng 5 năm 2015

            NGƯỜI LẬP                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       (Đã ký)

 

           Bùi Thị Quyết                                                                                    Hoàng Yến