Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác tháng 8,9/2018

Thông báo chương trình công tác tháng 8,9/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

 

Số: 68a/TB-THASA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

An Sinh, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

 

 

     THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8+9/2018

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 8+9/2018:

           - Bồi dưỡng chuyên môn hè ( thị xã, cấp trường)

           - Chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới

           - Tổ chức khai giảng năm học 2018-2019

             - Hội nghị trù bị CB-VC-LĐ

Lịch cụ thể

Ngày

 

Nội dung công tác

 

Bộ phận thực hiện

03/08

Họp Hội đồng

Toàn trường

13-14/8

Vệ sinh trường, lớp

Gv toàn trường

15/8

Học sinh tựu trường

Học sinh toàn trường

16/8 - 22/8

Học BDTX hè thị xã, cấp trường

CBQL, tổ trưởng CM

23-31/8

Học sinh tập trung, ổn định nền nếp lớp

Toàn trường

28/8

Dự tổng kết năm học 2017 - 2018

BGH, CSTĐ ( đại diện)

1-3/8

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Toàn trường

05/9

Hưởng ứng Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường ( Khai giảng năm học)

CB,GV,NV,HS, toàn trường

6-7/9

Ổn định nền nếp, ôn tập

Toàn trường

7/9

Họp Hội đồng sư phạm

Toàn trường

17/9

Họp Ban đại diện CMHS nhà trường

Hiệu trưởng

18/9

Họp trưởng Ban đại diện CMHS các lớp

Hiệu trưởng

22/9

Họp CMHS các lớp

Gv chủ nhiệm các lớp

24/9

Tổ chức Tết Trung thu cho học sinh

Toàn trường

18-20/9

Dạy thống nhất phương pháp

BGH, GV

10-28/9

Dạy tuần 1 đến tuần 3

Tuyên truyền phòng bện đau mắt đỏ, sốt xuất huyết.

Tổng vệ sinh toàn trường

GV toàn trường

Y tế

Toàn trường

Nơi nhận:

        - Các bộ phận thuộc trường;

        - Lưu: VT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Yến