Xuất bản thông tin

THỜI KHOÁ BIỂU 2012-2013

THỜI KHOÁ BIỂU 2012-2013


 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A THỜI KHOÁ BIỂU 
Năm học 2012 - 2013 BUỔI SÁNG
    Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2012

 

  

 

 

THỨ TIẾT 1A 1B 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Tiếng việt Tiếng việt Tập đọc Toán Tập dọc  Toán Đạo đức Tập đọc Toán Đạo đức Tập đọc Toán Đạo đức
3 Đao đức Tiếng việt Tập đọc Luyện toán Kể chuyện Đạo đức Toán Toán Đạo đức Tập đọc Toán Đạo đức Tập đọc
4 Mỹ Thuật Đạo đức Toán Tập đọc Toán Tập đọc Luyện chữ Sử Tập đọc Toán Sử Tập đọc Toán
5     Luyện toán Tập đọc Đạo đức Kể chuyện Luyện Toán Luyện Toán Sử Kể chuyện Luyện toán Sử LTVC
3 1 Tiếng việt Tiếng việt Toán Tập dọc  Mĩ thuật Toán Chính tả Toán Khoa LTVC Toán Khoa Sử
    Toán
2 Tiếng việt Tiếng việt Mĩ thuật Kể chuyện Toán Chính tả Luyện từ Luyện từ Mĩ thuật Toán Luyện từ Kể chuyện Toán
và câu và câu và câu
3 Toán Toán Tập dọc  Toán Luyện từ Mĩ thuật Toán Khoa Luyện từ  Mĩ thuật Khoa Toán Kể chuyện
và câu và câu
4 Thể dục   Kể chuyện Mĩ thuật Chính tả Luyện từ  Mĩ thuật Kể chuyện Toán Khoa Kể chuyện Luyện từ Khoa
và câu và câu
4 1 Tiếng việt Âm nhạc Toán Luyện từ Toán Tập viết Tập đọc Chính tả Âm nhạc Tập đọc Toán Tập đọc Chính tả
và câu
2 Tiếng việt Tiếng việt Chính tả Toán Thủ công Tập đọc Toán Tập làm văn Toán Chính tả Tập đọc Toán Nhạc
3 Toán Tiếng Việt Âm nhạc Chính tả Tập viết Tập đọc Thủ công Tập đọc Chính tả Toán Âm nhạc Chính tả Tập đoc
     
4   Toán Luyện từ  Âm nhạc Tập dđọc Toán Tập viết Toán Tập đọc Sử Chính tả Luyện từ Toán
và câu và câu
5 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tập làm văn Thể dục Toán  Tập làm văn Chính tả Âm nhạc Toán Tập làm văn Luyện từ  Toán Chính tả
và câu
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Chính tả Toán Âm nhạc Toán TNXH Toán Tập làm văn Khoa Toán Khoa Nhạc
3 Toán Toán  Toán Tập làm văn Tự nhiên Thể dục Toán Khoa Kể chuyện Nhạc Khoa Tập làm văn Khoa
xã hội
4 Thủ công   Thể dục Chính tả Chính tả Âm nhạc Âm nhạc Tập làm văn Khoa Toán Tập làm văn Mĩ thuật Toán
6 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tự nhiên  TNXH Tập viết Tập làm văn Địa Toán Luyện từ  Địa Toán Luyện từ 
xã hội và câu và câu
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tự nhiên  Toán Toán Thể dục Thể dục Luyện từ  Địa Toán Tập làm văn Địa Toán
xã hội và câu
3 Toán Toán Tập viết Thể dục Thể dục Toán Toán Toán LTVC Địa Mĩ thuật Âm nhạc Tập làm văn
4 TNXH SHTT Thể dục Tập viết Tập làm văn Toán TNXH SHTT Luyện câu Tập làm văn Toán Tập làm văn Địa
5 SHTT   SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT Mĩ thuật SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT