Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2011 - 2012

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2011 - 2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2011- 2012

STT

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn
đào tạo

Phân công chuyên môn                           năm học 2011-2012

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết

Ghi chú

TC

ĐH

1

Đỗ Hồng

Lĩnh

18/05/1958

 

 

SPTH

HT - phụ trách chung: Đảm nhiệmcông tác tổ chức, phân công giáo viên, công tác tài chính , cơ sở vật chất. Phụ trách công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho giáo viên và công tác giáo dục đạo đức cho học sinh .

 

2/T

Dạy thay

2

Phạm Thị

Thạo

27/09/1958

 

 

SPTH

Phụ trách chuyên môn tổ 4+5, Phụ trách công tác phổ cập, công tác lao động, giúp hiệu trưởng các phần việc được phân công đột xuất và trực khi hiệu trưởng phân công .

 

4/T

Dạy thay

3

Hoàng

Yến

31/07/1977

 

 

SPTH

Phụ trách chuyên môn tổ 1-2-3, Phụ trách công tác hoạt động ngoài giờ, giúp hiệu trưởng các phần việc được phân công đột xuất và trực khi hiệu trưởng phân công.

CTCĐoàn

 

 

4

Nguyễn Thị

Thậm

15/08/1958

 

 

SPTH

Dạy lớp 1B tại khu A, kiêm nhiệm công tác tổ trưởng tổ chuyên môn( nhiệm vụ theo quy định của điều lệ trưởng tiểu học ).

TTCMôn

23

 

5

Nguyễn Thuý

Hoàn

13/06/1980

 

 

SPTH

Phụ trách công tác đội trong nhà trường, tổ chức các phong trào hoạt động đội trong năm học và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

TPT

6t/T

 

6

Nguyễn Thị

Hạnh

03/01/1957

TC

 

 

SPTH

Dạy và chủ nhiệm lớp 1D

CN lớp

23

 

7

Phạm Thăng

Long

25/9/1984

 

 

CĐSP MT

Dạy hoạ toàn trường, Trang trí phông, lễ đài trong các ngày lễ lớn, tổ chức các cuộc thi hoạ cho các khối lớp.

 

23T

 

8

Nguyễn Viết

Tuấn

26/01/1975

 

 

SPTH

Dạy thể dục + dạy thêm các môn ở khối 4+5( kĩ thuật + lao động )

 

21T

 

9

Phạm Thị

Ngoan

25/8/1958

 

 

SPTH

Dạy và chủ nhiệm lớp 1c

CN lớp

23T

 

10

Đào Thị

Tình

20/08/1971

 

 

SPTH

Dạy và chủ nhiệm lớp 3B, kiêm nhiệm tổ trưởng tổ 2+3( nhiệm vụ theo quy định của điều lệ trưởng tiểu học

TTCMôn

23T

 

11

Nguyễn Thị

Nhan

18/07/1960

 

 

SPTH

Dạy và chủ nhiệm lớp 3C: TV K3

CN lớp

23T

 

12

Vũ Thị

Liên

15/06/1961

TC

 

 

SPTH

Dạy và chủ nhiệm lớp 2C . Kiêm nhiệm công tác công đoàn

CN lớp

23T

 

13

Mạc Thị

Dạo

20/7/1957

TC

 

 

SPTH

Dạy thêm buổi khối 2, 1 khu lẻ

 

23T

 

14

Nguyễn Thị

Thuỷ

1989

 

 

SPTH

Dạy và chủ nhiệm lớp 2B : Dạy TĐ + LTVC + TV+KC

CN lớp

21 T

 

15

Vũ Quốc

Long

19/10/1988

 

 

SPTH

Dạy và chủ nhiệm lớp 2A

CN lớp

23T

 

16

Nguyễn Thị

Tần

06/06/1988

 

 

SPTH

Dạy và chủ nhiệm lớp 3B .

CN lớp

23T

 

17

Dương Thị

Thơm

07/03/1958

TC

 

 

SPTH

Dạy và chủ nhiệm lớp 3Đ

CN lớp

23T

 

18

Nguyễn Thị

Thuỷ

11/06/1905

 

 

SPTH

Dạy thể dục khu A

 

23T

 

19

Trần Thị

Biển

18/8/1988

 

 

SPTH

Dạy và chủ nhiệm lớp 4A, kiêm nhiệm tổ trưởng tổ 4+5.( nhiệm vụ theo quy định của điều lệ trưởng tiểu học

TTCMôn

23T

 

20

Nguyễn Thị

Hạnh

02/09/1987

 

 

SPTH

Dạy và chủ nhiệm lớp 4B: KSĐchính khoá + Đ + Kỹ + thêm buổi

CN lớp

23T

 

21

Đỗ Thùy

 Liên

20/7/1987

 

 

SPTH

Nghỉ đẻ : chưa phân công

 

23T

 

22

Trịnh Thị Lan

Anh

05/01/1985

 

 

SPTH

Dạy và chủ nhiệm lớp 5B: TĐ + KC+LTVC+ CT+ TLV. Thêm buổi 4 tiết .

CN lớp

23T

 

23

Trần Thị

Oanh

08/10/1976

 

 

SPTH

Dạy tiếng Anh 4+5 + Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh .

 

23T

 

24

Ứng Thị

Huyền

1988

 

 

SPTH

Chủ nhiệm 4C, Dạy tập đọc + Kể chuyện + TLV Lớp 4 + Thêm buổi .

CN lớp

23T

 

25

Nguyễn Thị

Anh

09/08/1985

 

 

SPTH

Dạy và chủ nhiệm lớp 5A: Toán +KSĐlớp 5+ Đ2..

CN lớp

23T

 

26

Nguyễn Thị

Ngoan

28/8/1987

 

 

SPTH

Dạy tiếng việt khối 2

 

23T

 

27

Phạm Bích

Liên

09/08/1988

 

 

SPTH

Dạy thêm buổi lớp 1 khu A

 

23T

 

28

Nguyễn Thị Vân

Anh

18/02/1987

 

 

SPTH

Dạy thêm buổi lớp 5.

 

23T

 

29

Nguyễn Thị

Thuyết

19/02/1988

 

 

SPTH

Dạy thêm buổi lớp 5

 

23T

 

30

Nguyễn Thị Thuỳ

Dương

27/12/1988

 

 

SPTH

Dạy lớp và chủ nhiệm lớp 1 A

CN lớp

23T

 

31

Phạm Thị Mỹ

Hạnh

1989

 

 

SPTH

 Anh văn khối 3+ 2

 

23T

 

32

Phan Thị

Phương

1989

 

 

SPTH

dạy thêm buổi lớp 3

 

23T

 

33

Nguyễn Phương

Huyền

16/8/1979

 

 

ĐH

KT

 Kế toán + Công tác chữ thập đỏ + công đoàn

 

 

 

34

Lê Thị

Hương

21/10/1984

 

 

Tin học

Hành chính + kiêm thủ quĩ

 

 

 

35

Nguyễn Thị

Hảo

1983

 

 

SPTH

Dạy tin học

 

23T

 

36

Bùi Thị

06/11/1987

 

 

Thư viện

Thư viện + Y tế học đường

 

 

 

37

Lª ThÞ Thu

Trang

16/10/1988

 

 

SPMT

Dạy Mỹ thuật + Thủ công

 

23T

 

38

Nguyễn Thị

Nga

26/06/1985

 

 

SPTH

Dạy thêm buổi lớp 1+4

 

23T

 

TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Đỗ Hồng Lĩnh