Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 9 năm 2015

Lịch công tác tháng 9 năm 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                  Số: 09/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 8+9/2015

 

* Trọng tâm công tác tháng 9/2015:

  - Bồi dưỡng chuyên môn hè ( thị xã, cấp trường)

  - Chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới

  - Tổ chức khai giảng năm học 2015-2016

  - Hưởng ứng ngày Hội toàn dân đưa trẻ tới trường

    - Thực hiện chương trình tuần 3 từ 07/9 - 11/9

    - Thực hiện tốt tháng ATGT

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

03/08

Họp Hội đồng

Toàn trường

4/8

Học BDTX hè thị xã

CBQL, tổ trưởng CM

5-8/8

Học BDTX hè tại trường

  CBQL, GV toàn trường

10-13/8

Tổng VS trường lớp, rà soát bàn ghế,lắp máy tính các phòng.

CB-GV-NV

14/8

HS tựu trường, nhận lớp

GV,HS toàn trường

17-18/8

Học quy chế trường, lớp, Nghe tuyên truyền về luật, học múa hát tập thể

 

Toàn trường

24/8

Học chính thức chương trình tuần 1

Toàn trường

05/9

Hưởng ứng Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường ( Khai giảng năm học)

CB,GV,NV,HS,PH toàn trường

10/9

Sinh hoạt chuyên môn

BGH, GV toàn trường

24/9

Sinh hoạt chuyên môn ( UDCNTT, lớp học Thông Minh)

BGH, GV toàn trường

07-30/9

 Kiểm tra nề nếp toàn trường

BGH và TPT, NVHC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH, tổ chuyên môn, Tổ VP;

 - Website nhà trường;

 - Lưu: VP.

 

   HIỆU TRƯỞNG

   (Đã ký)

 

 

 Hoàng Yến