Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                 

Số: 09/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 3  tháng 9  năm 2012

 THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 9/2012

 

* Trọng tâm tháng 9 năm 2012:

 

- Tổ chức khai giảng năm học 2012-2013.

- Thực hiện trương trình từ tuần 3 từ 4 tháng 9 đến 30 tháng 9.

- Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học 2012-2013.

- Tổ chức cho giáo viên  tham gia cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào -Việt Nam".

 - Tổ chức cho học  sinh tham gia cuộc thi "Giao thông thông minh" trên Internet.

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

3/9

Nghỉ bù ngày 2/9

Toàn trường

4/4

Chuẩn bị các nội dung cho công tác khai giảng năm học mới .

 

5/9

Khai giảng năm học 2012-2013

Tổ chức ký cam kết phong trào "5 không", và thực hiện luật giao thông .

Cam kết thực hiện 5 chủ đề lớn do PGD triển khai.

CB-GV-NV và HS

7/9

Tổ chức khảo sát chất lượng các khối 2, 3, 4, 5

CB-GV-NV- HS khối 2, 3, 4, 5

8/9

V/v tập huấn phát triển mô hình dạy học và quản lý CNTT trong dạy học môn tiếng Anh ở trường phổ thông

2GV tiếng anh

8/9

Sáng tổ chức họp hội đồng

Chiều họp ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp

CB-GV-NV

BGH-Kế toán- Công đoàn - TPT Đội - Hội trưởng hội phụ huynh các lớp

9/9

Họp phụ huynh học sinh toàn trường

Phụ huynh các lớp, Giáo viên chủ nhiệm - BGH

10/9

Họp triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học 2012-2013 tại phòng GD&ĐT huyện Đông Triều

Đ/c Hiệu trưởng

10-15/9

Dự giờ thống nhất phương pháp giảng dạy

BGH vào giáo viên toàn trường

12-15/9

Tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ.

-HD học sinh tham gia cuộc thi giao thông thông minh trên mạng

Hiệu trưởng

Học sinh các khối lớp

15-20/9

- Xây dựng kế hoạch năm học.

- Duyệt kế hoạch các tổ; Hội nghị cấp tổ.

Hiệu trưởng và toàn bộ các bộ phận trong trường.

20-21/9

Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm lớp; Lên kế hoạch công tác chủ nhiệm.

- Thống nhất các loại hồ sơ sổ sách.

- Chuẩn bị đủ bàn ghế,đồ dùng học tập để phục vụ tốt nhất cho việc giảng dạy và học tâp

Hiêu trưởng

 

Phó hiệu trưởng .

22-9

Duyệt kế hoạch năm học tại cụm I

PGD

HT+ PHT +CTCĐ +TPT

23-30/9

- Chuẩn bị CSVC phục vụ tốt nhất cho việc giảng dạy và học tâp theo các chủ đề năm học.

Chuẩn bị các điều kiện cho HNCBCC NLĐ vào 1-10.

Ban Giám hiệu và các tổ chuyên môn.

Đội thiếu niên.

Nơi nhận:                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG      

-  Các bộ phận thuộc trường (t/h);                                                                           (Đã ký)

  - Lưu: VP.                                                                                                           

                       

                                                                                                                              Đỗ Hồng Lĩnh