Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 8 năm 2017

Lịch công tác tháng 8 năm 2017


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

 

Số: 09/CT-THASA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       An Sinh, ngày 01 tháng 8 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017

* Nhiệm vụ trọng tâm:        

1. Bồi dưỡng chuyên môn hè 2017;

2. Tựu trường tập trung học sinh;

3. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới;

4. Tổ chức "Tuần làm quen" cho học sinh;      

* Nội dung cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

03/8

Họp hội đồng sư phạm

CBGV, NV

04-13/8

Bồi dưỡng chuyên môn hè 2017;

Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới;

Chuyên môn

Văn phòng

14/8

Tổ chức tựu trường, tập trung học sinh

CBGVNV, HS

15-20/8

Bồi dưỡng chuyên môn hè 2017; Tập huấn CNTT.

Tiếp tục tổ chức dạy  bơi miễn phí cho học sinh.

Chuyên môn

BGH, Đ/C Tường

21-27

Dọn dẹp vệ sinh trường lớp; Rà soát cơ sở vật chất,trang thiết bị phục vụ cho năm  học mới.

Bồi dưỡng, kiểm tra học sinh chưa hoàn thành chương trinh lớp học năm học 2016-2017.

 

CBGV, NV

 

Giáo viên

 

 

21-31/8

Tổ chức "Tuần làm quen" cho học sinh

CBGV, HS

 

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Hoàng Yến