Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 6

Lịch công tác tháng 6


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH AN SINH A

 

 

Số: 06/TB-TTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 1 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 6/2012:

     - Hoàn thành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của nhà trường năm 2012-2020.

     -Xét duyệt cử cán bộ giáo viên đi học tập bối dưỡng trong dịp hè theo kế hoạch.

       -Toàn bộ giáo viên nghỉ hè, một số giáo viên đi học tập nâng cao trình độ theo kế hoạch của ban giám hiệu nhà trường., một số giáo viên luyện tập tham gia thi đấu cầu lông theo tinh thần công văn chỉ đạo của phòng giáo dục .

       - Tập trung ôn luyện tin học cho các em học sinh tham gia tin học trẻdo Huyện đoàn và Phòng Giáo dục huyện Đông Triều tổ chức lần thứ hai vào ngày 19/6/2012.

       - Tập trung ôn tập một số nội dung để tham gia hội trại do huyện đoàn và Phòng Giáo Dục tổ chức vào hai ngày 20 và 21 tháng 6

      - Chỉnh trang lại dãy nhà điều hành của ban giám hiệu nhà trường ( làm lại trần nhà, ốp lại tường văn phòng trường).

      - Hoàn chỉnh,  bổ sung trang wwe của trường.

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì

1-6

Ban giám hiệu, bí thư chi bộ , chủ tịch công đoàn và các tổ trường họp thông qua kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của nhà trường giai đoạn 2012-2020 và năm 2012-2013.

       Hiệu trưởng

1-30-6

Toàn bộ giáo viên nghỉ hè theo lịch ,Các giáo viên được đi học tập theo kế hoạch sẽ đi học từ 1-6,  hiệu trưởng và  hiệu trưởng trực để giải quyết công việc của nhà trường.

Toàn bộ giáo viên Không tham gia chương trình đào tạo .

5-6

Họp với bí thư chi đoàn phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho hội trại.

Ban giám hiệu

5/6-19/6

Chuẩn bị các điều kiện tham gia hội trại.

Phân công nhiệm vj cho các bộ phận.

Đoàn Thanh niên

11/6

Họp trực tuyến chấn chỉnh việc dạy thêm,học thêm.

Hiệu trưởng

Từ 2-6-19/6

Giáo viên tin học ôn tập cho học sinh tham gia thi tin học

Đ/C Hảo

5/6- 18/6

Chuẩn bị số liệu để bổ sung cho trang tin của nhà trường .

Đ/C Hương

5/6- 13/6

Chuẩn bị kê dọn phòng để phục vụ cho việc sử chữa

Tổ văn phòng

14/6

Tiếp đoàn đại biểu gồm các cán bộ quản lý ngành giáo dục huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu về thăm trường.

Toàn bộ ban giám hiệu và các giáo viên

15/6

Kiểm tra lại các khâu chuẩn bị cho hội trại và kỳ thi tin học trẻ và ngày 19 và 20,21

Ban giám hiệu

16/6

Họp Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

18/6

Họp phụ huynh chuẩn bị cho kỳ thi tin học trẻ

Hiệu trưởng

19/9

Hướng dẫn học sinh tham gia thi tin học trẻ

 

20-21/6

Giáo viên gồm các giáo viên trong chi đoàn, các em học sinh được phân công, ban giám hiệu tham gia hội trại

Chi đoàn thanh niên. đội thiếu niên

20-30/6

Nghỉ hè theo qui định (tổ văn phòng thay nhau trực để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hè) hành chính thay nh

toàn trường

 

Nơi nhận:                                                           

- PGD để báo cáo;

- Các tổ chuyên môn;

   - Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Đỗ Hồng Lĩnh