Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 5/2018

Lịch công tác tháng 5/2018

Lịch Công tác tháng 5 năm 208

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

       Số:  41/TB-THASA

                                    

       An Sinh, ngày 3 tháng 5 năm 2018

 

                                                                                    THÔNG BÁO

                                                                                  Chương trình công tác tháng 5/2018

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2017-2018, hoàn thành đánh giá, xếp loại học sinh cuối kỳ II và cả năm học, bàn giao chất lượng;

2. Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học, chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;

3. Tổng kết năm học 2017-2018, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè năm 2018 tại địa phương.

                                                                Lịch cụ thể 

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì

 

03/5

 Giao ban Hiệu trưởng

Hiệu trường

04/5

        Họp Hội đồng sư phạm

Toàn trường

08/5

 Tổ chức Ngày Hội đọc sách.

 Tập huấn quản trị khai thác phần mềm

Toàn trường

P.HT, CNTT

13/5

 Hoạt động ngoại khóa " Trải nghiệm kỹ năng sống" thị xã

P.HT, GV, HS, PHHS

16/5

        Đánh giá Chuẩn NNGVTH, HT, PHT, đánh giá viên chức

Hiệu trưởng

19/5

  Sinh hoạt chính trị toàn ngành " HT và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"

Hiệu trưởng

 21-22/5

 Kiểm tra cuối học kỳ II

Toàn trường

23/5

Hội thi Tin học trẻ cấp thị xã

Học sinh

24/5

 Họp thi đua cuối năm

Hiệu trưởng

25 - 31/5

 Duyệt học bạ - Xét hoàn thành chương trình TH.

Ban giám hiệu

26/5

 Tuyên dương HS đạt thành tích XS cấp thị TX

Hiệu trưởng

27/5

 Họp cha mẹ HS toàn trường

Toàn trường

28/5

Tổng kết năm học 2017 - 2018

Toàn trường

29-30/5

Kiểm kê tài sản, bàn giao CSVC các lớp học

Bàn giao học bạ lên cấp THCS

Văn phòng

Phó HT

Nơi nhận:                                                                                                                                           

- Các tổ chuyên môn;                                                                                                                 - Lưu VP.

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                     (Đã ký)

 

 

                                                                                                                  Hoàng Yến