Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 4 năm 2017

Lịch công tác tháng 4 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

    

Số: 04/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Sinh, ngày 03  tháng 4 năm 2017

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  THÁNG 04/2017

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

   1. Duy trì sĩ số, tỉ lệ chuyên cần đạt 99,9%.

   2. Thực hiện chủ điểm "Hòa bình hữu nghị ".

          Dạy học lồng ghép giáo dục cho học sinh về ý nghĩa ngày 30/4 - 1/5 ngày giải phóng MN thống nhất đất nước.

   3. Tiếp tục học tập các văn bản quy định về chuyên môn, văn bản pháp luật.

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

02/4

 - Hội diễn văn nghệ ngành Giao dục và Đào tạo

 Nhà trường + CĐ

03/4

 - Giao ban Hiệu trưởng thường kỳ

 Hiệu trưởng

 

04/4

 - Kiểm tra giữa kỳ 2 môn Toán, TV khối 4-5

 Học sinh khối 4-5

05/4

 - Họp Hội đồng SP

 Toàn trường

 

06/4

 - Nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương

 Toàn trường

 

10-12/4

 - Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học

 PGD&ĐT

 

22/4

 - Tổ chức Ngày hội đọc sách

 HS toàn trường

 

19-22/4

 

 - Thi lý thuyết + Thực hành Hội thi GVCN lớp giỏi thị xã

 8 đ/c Gv

30/4 ( 4 ngày)

- Nghỉ lễ  30/4 – 1/5, phân công lịch trực trường

 Toàn trường

 

 

 Nơi nhận:

             - PGD&ĐT (b/c);

             - Các tổ chuyên môn ( t/h);

             - Lưu : VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Yến