Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 4

Lịch công tác tháng 4


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINHA 

 

Số: 04/TB-TTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

An Sinh , ngày 05  tháng 4  năm 2012

                                                               THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2012                                                                                                

 * Trọng tâm công tác tháng 4/2012:

 - Tham dự  Hội thảo "Xanh hóa trường học. Thực trạng và giải pháp".

- Làm "Đồ dùng, đồ chơi tự tạo" .          

- Tham dự các Hội nghị và các chuyên đề  do Phòng  Giáo dục và Đào tạo  tổ chức.

- Kiểm tra 03 tổ về công tác chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và việc đánh giá cho điểm.

- Tập trung ôn tập các bộ môn văn hóa, Khảo sát chất lượng 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5.

- Thanh, kiểm tra 07 giáo viên ở 3 tổ.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

04/4

- Tuyên truyền luật An toàn giao thông tại trường .

- Ban An toàn giao thông trường

04 - 05/4

- Tham dự chuyên đề bồi dưỡng giáo viên dạy Âm nhạc cấp Tiểu học do Sở GD&ĐT tổ chức

- Chuyên môn

06 - 07/4

Tổ chức hướng dẫn giáo viên ôn tập các bộ môn văn hóa cho  học sinh

Chuyên môn

08 - 10/4

- Họp giao ban công tác tháng và chuẩn bị cho chiến dịch ôn tập

BGH + các tổ trưởng chuyên môn

09/4

-Dự tập huấn sử dụng bảng tương tác cho giáo viên Tiếng Anh cấp Tiểu học

- CNTT + GV Tiếng Anh

10/4

- Tập huấn sử dụng bảng tương tác cho giáo viên Tiếng Anh cấp Tiểu học

- CNTT + GVTiếng Anh

10 - 14/4

- Kiểm tra các tổ về công tác chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm

- Thường trực Thanh tra+ BGH

12/4

-Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- TPT

13/4-14/4

- Hội thi "Đồ dùng, đồ chơi tự tạo" cấp trường

Chuyên môn

17/4

- Tổ chức điểm Ngày hội "Văn hóa đọc" tại trường

Tổ chức ôn tập cho học sinh khối lớp 5.

- Thư viện

18/4

- Khảo sát chất lượng 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 cho toàn bộ học sinh lớp 5

- Chuyên môn + Giáo viên tổ 4+5

19 - 21/4

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho tham luận tại hội thảo Xanh hóa trường học.

- BGH + Tập thể giáo viên.

20 - 21

- Dự Hội thảo "Xanh hóa trường học. Thực trạng và giải pháp"

- BGH

23/4-30/4

Tập huấn ôn tập chương  cho giáo viên các khối lớp

chuyên môn

24/4

- Tham dự Hội thi Văn - Toán tuổi thơ; Viết chữ và trình bày bài; Giao lưu Olympic tiếng Anh cấp Tỉnh

- Chuyên môn tổ chức cho các em học sinh đạt giải tham gia

Nơi nhận:                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- PGD, UBND xã (b/c);                                                                                                      (Đã ký)                                                                                     

- Các bộ phận đoàn TN, CĐ, Đội tn (c/đ);                                                                               

- Các tổ CM

 - Lưu: VP        

                                                                                                      Đỗ Hồng Lĩnh